• Sexmånadersregeln prövad vid kortare avbrott i Sverige och i tredje land

    Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen fastställt att sexmånadersregeln är tillämplig på person som arbetar och vistas i ett land utomlands, även om personen i perioder kommer att arbeta i andra länder utomlands. Regelbundet arbete i andra länder anses inte som ett sådant kortare avbrott av vistelsen utomlands som innebär att sexmånadersregeln inte kan tillämpas. Skatteverket förväntas till följd av HFD:s dom ändra sitt ställningstagande om att en vistelse utanför arbetslandet i mer än 96 dagar ska medföra att sexmånadersregeln inte kan tillämpas.

  • Väsentlig anknytning – innehav av privatbostad i Sverige

    Kammarrätten i Stockholm har prövat frågan om utvandrade makars skattskyldighet. Efter utflytt från Sverige behöll makarna ifråga sin fritidsfastighet men förvärvade efter ett och ett halvt år från utflytten en bostadslägenhet i Sverige. Domstolen konstaterar att då makarna inte förfogat över annan bostad än fritidsfastigheten under mellantiden kan bostadslägenheten tillsammans med övriga omständigheter inte ges sådan betydelse att makarna ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige. De ska därmed beskattas såsom begränsat skattskyldiga.