• Regeringen föreslår ett stort antal förändringar i skattelagstiftningen

    I samband med årets vårproposition har Finansdepartementet idag presenterat en promemoria (”Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012”) där förenklingar och skattesänkningar föreslås inom flera områden. Vissa lagändringar föreslås också för att motverka skatteplanering avseende fåmansföretag. Promemorian skickas idag ut på remiss för att möjliggöra en samlad bedömning av olika skatteförslag som kan bli aktuella att presentera i budgetpropositionen för 2012.