• Avdrag för pensionskostnader

  Högsta förvaltningsdomstolen fastställer att kompletteringsregeln inte ger avdragsrätt för pensionskostnader utöver de beloppsramar som fastställs i huvudregeln när tryggandet sker genom månadsvisa premieinbetalningar till pensionsförsäkring.

 • Tidpunkten och omfattningen av arbetsgivares avdragsrätt för pensionskostnader

  Skatteverket har efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen ändrat uppfattning om tidpunkten och omfattningen av arbetsgivares avdragsrätt för kostnader för pensionsutfästelse genom betalning av premie till pensionsförsäkring. Detta kommer att leda till en större överensstämmelse mellan redovisningen och beskattningen och därigenom förenkla arbetsgivarnas beräkning av skattemässigt avdrag avseende erlagda pensionsförsäkringspremier.

 • Skattemässigt avdrag medges för löpande pensionspremier det år då pensionen intjänas

  Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat dom avseende tidpunkt för avdragsrätt för löpande premier på pensionsförsäkringar (s.k. förnyelsepremier). HFD ändrade Skatterättsnämnden förhandsbesked på så sätt att den skattemässiga avdragsrätten skulle gälla för intjänandeåret oavsett om lönen betalas ut under det året eller senare. Huvudsaken var att premierna var inbetalade senast när självdeklarationen skulle inlämnas för det aktuella året.

 • Förhandsbesked om avdrag för pensionskostnader

  Skatterättsnämnden meddelade i höstas ett förhandsbesked gällande frågan om pensionspremier som överskrider nivån för högsta möjliga avdrag enligt huvudregeln i 28 kap. 5 § inkomstskattelagen kan anses av uttrycket ”otillräckligt tryggade” och därmed dras av enligt kompletteringsregeln i 28 kap. 7 §.