• OECD publicerar utkast till gemensam mall för dokumentation av internprissättning

  OECD publicerade nyligen ett dokument ”Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting” innehållandes ett förslag till en gemensam mall för dokumentation av internprissättning, s.k. country-by-country reporting.

 • OECD föreslår förändrade dokumentationskrav vid internprissättning

  OECD har publicerat ett ”White Paper” där en översyn av dokumentationskrav för internprissättning görs. I dokumentet föreslås förändringar när det gäller vilken dokumentationsmetod som ska användas. White Paper ska ses som ett direkt led i OECD:s arbete mot Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) där just interprissättningsområdet har hög prioritet. OECD diskuterar även, i ett nyligen presenterat memorandum, sin syn på rapportering av finansiell information utifrån en gemensam mall, s.k. country-by-country reporting. De föreslagna förändringarna som OECD:s förslag ovan kan komma att resultera i planeras träda i kraft i september 2014 men kräver redan nu förberedelser bland annat av hur företag rapporterar inkomster samt erlagda skatter.

 • OECD ger ut handlingsplan mot BEPS

  Den 19 juli 2013 presenterade OECD sin ”Action Plan” för att hindra vinstförflyttningar och erosion av medlemstaternas skattebaser (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

 • Ändring i OECD:s riktlinjer om ”safe harbours”

  OECD har i ett pressmeddelande meddelat att dess råd godkänt en ändring av sektion E i avsnitt 4 (4.93 – 4.122) i OECD:s riktlinjer för internprissättning. OECD vänder därmed i frågan om safe harbours och intar en mer positiv ståndpunkt än tidigare.

 • Räntebegränsningsregler väntas i Norge

  Norska finansdepartementet har meddelat att det arbetar med ett förslag till räntebegränsningsregler.

 • OECD presenterar sin första rapport inom projektet “Base Erosion and Profit Shifting “.

  I rapporten identifieras olika faktorer som har samband med erosion av medlemsstaternas skattebaser. I samband med detta diskuteras grundläggande principer inom internationell skatterätt och de möjligheter till skatteplanering som kan sammanhänga med dessa principer.

 • Internprissättning av immateriella tillgångar (OECD)

  Den 12-14 november höll OECD ett offentligt samråd gällande diskussionsutkastet avseende internprissättningsaspekter av immateriella tillgångar. Diskussionsutkastet, som publicerades den 6 juni 2012, är inte ett konsensusdokument och även om utkastet indikerar OECD:s inställning till den reviderade versionen av kapitel VI så kommer utkastet att omarbetas efter de synpunkter och kommentarer som delgivits OECD.