• Översyn av skatteregler för incitamentsprogram

    Regeringen har överlämnat direktiv till en utredning om skattereglerna för incitamentsprogram, d.v.s. finansiella instrument såsom optioner som tilldelas nyckelpersoner i företag. Utredningen syftar till att åstadkomma konkurrenskraftiga regler för företag och att främja tillväxt.

  • Expertskatt vid byte av arbetsgivare

    Kammarrätten i Stockholm har prövat frågan om förutsättningar för skattelättnad för utländska nyckelpersoner vid byte av arbetsgivare. I målet bytte en individ med expertskattelättnad arbetsgivare som en följd av en intern omstrukturering och domstolen konstaterar att de formella kraven för expertskattelättnad därmed inte längre var uppfyllda.