• Momsfri verksamhetsöverlåtelse till icke-momspliktigt bolag

    Skatterättsnämnden (SRN) har i ett förhandsbesked ansett att ett moderbolags förvärv av sitt dotterbolag kan utgöra en momsfri verksamhetsöverlåtelse som avses i 3 kap. 25 § mervärdesskattelagen (ML). Detta trots att moderbolaget inte bedriver momspliktig verksamhet.

  • HFD fastställer förhandsbesked angående cost-sharing

    Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked angående cost-sharing. Av domen framgår att undantaget från skatteplikt för vissa interna tjänster kan vara tillämpligt även om tjänsterna skulle kunna tillhandahållas av någon annan näringsidkare utanför gruppen som måste debitera moms.