• Avdragsrätt för moms på kostnader för annans infrastruktur

  Kammarrätten har prövat avdragsrätten för moms hänförlig till entreprenadtjänster vid ett bolags uppförande av en rondell på allmän väg. Då kostnaderna för rondellen hade ett direkt och omedelbart samband med bolagets samlade ekonomiska verksamhet fann kammarrätten att avdragsrätt förelåg.

 • Nya momsregler för vissa tjänster från 2015

  Den 1 januari 2015 träder nya momsregler i kraft som påverkar företag som tillhandahåller privatpersoner i andra EU-länder telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster. Förändringarna innebär att dessa tjänster kommer anses omsatta i köparens hemland, vilket medför att säljaren ska redovisa moms i enlighet med den skattesats som gäller där.

 • Moms vid försäljning av periodiska medlemsblad och annonsutrymme

  Skatterättsnämnden har i ett nyligen meddelat förhandsbesked konstaterat att leverans av medlemsblad och försäljning av annonsutrymme däri kan omfattas av skatteplikt.

 • EU-kommissionen väcker fördragsbrottstalan mot Sverige i postmomsfrågan

  EU-kommissionen har beslutat att väcka en fördragsbrottstalan mot Sverige på grund av att Sveriges hantering av moms på samhällsomfattande postbefordran strider mot EU-rätten.

 • Avdragsrätt för moms hänförlig till fastighet

  Kammarrätten har prövat avdragsrätten för moms hänförlig till en fastighet som hyresgästen använde som övernattningslägenhet för sina anställda. Fastigheten ansågs inte utgöra stadigvarande bostad eftersom hyresgästens anställda inte bereddes ett boende som för dem kunde ersätta en stadigvarande bostad.

 • Handel med Bitcoins undantagen från momsplikt

  Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked meddelat att handel med Bitcoins utgjorde sådana valutatransaktioner som är undantagna från moms.

 • Inbetalda kapitalinsatser från delägare var momspliktiga

  Kammarrätten har slagit fast att kapitalinsatser som delägare i ett handelsbolag betalat till bolaget för anslutning till ett va-nät utgjorde ersättning för tillhandahållna tjänster och därigenom omfattades av den generella momsplikten.

 • Tyskland inför krav på ankomstintyg vid EU-försäljning och export

  Tyskland inför fr.o.m årsskiftet 2013/2014 skärpta beviskrav för företag som säljer varor från Tyskland till andra EU-länder eller på export. Svenska företag som köper varor från säljare i Tyskland måste därför vara beredda på att skriva under ankomstintyg för att undvika att den tyska skattemyndigheten ska anse att varorna är omsatta i Tyskland och därmed ska beläggas med tysk moms. Svenska bolag med tysk momsregistrering kommer också att behöva anpassa sig till den nya ordningen genom att utfärda ankomstintyg till sina kunder vid gränsöverskridande försäljning från Tyskland.

 • Förändrad hantering av moms vid import

  Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen att Skatteverket ska bli beskattningsmyndighet för moms vid import när en importör är momsregistrerad i Sverige och agerar i egenskap av beskattningsbar person vid importen.

 • Skönhetsoperationer och behandlingar kan vara momsfria

  Högsta förvaltningsdomstolen har i ett nyligen avgjort mål slagit fast att skönhetsoperationer och behandlingar kan vara momsfria. Målet är i linje med EU-domstolens uttalanden från i våras.