• Avdragsrätt för moms på kostnader för annans infrastruktur

    Kammarrätten har prövat avdragsrätten för moms hänförlig till entreprenadtjänster vid ett bolags uppförande av en rondell på allmän väg. Då kostnaderna för rondellen hade ett direkt och omedelbart samband med bolagets samlade ekonomiska verksamhet fann kammarrätten att avdragsrätt förelåg.