• OECD publicerar utkast till gemensam mall för dokumentation av internprissättning

  OECD publicerade nyligen ett dokument ”Discussion Draft on Transfer Pricing Documentation and CbC Reporting” innehållandes ett förslag till en gemensam mall för dokumentation av internprissättning, s.k. country-by-country reporting.

 • Fråga om ränta på aktieägarlån prövas inte av HFD

  Högsta förvaltningsdomstolen har under hösten beslutat att inte meddela prövningstillstånd i två mål avseende ränta på aktieägarlån. Avgörandena i de två målen från Kammarrätten i Stockholm står därmed fast.

 • OECD föreslår förändrade dokumentationskrav vid internprissättning

  OECD har publicerat ett ”White Paper” där en översyn av dokumentationskrav för internprissättning görs. I dokumentet föreslås förändringar när det gäller vilken dokumentationsmetod som ska användas. White Paper ska ses som ett direkt led i OECD:s arbete mot Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) där just interprissättningsområdet har hög prioritet. OECD diskuterar även, i ett nyligen presenterat memorandum, sin syn på rapportering av finansiell information utifrån en gemensam mall, s.k. country-by-country reporting. De föreslagna förändringarna som OECD:s förslag ovan kan komma att resultera i planeras träda i kraft i september 2014 men kräver redan nu förberedelser bland annat av hur företag rapporterar inkomster samt erlagda skatter.

 • OECD publicerar reviderat utkast avseende immateriella rättigheter

  Den 30 juli 2013 publicerade OECD ett reviderat utkast rörande internprissättningsfrågor relaterade till immateriella rättigheter. Detta reviderade utkast bygger vidare på det diskussionsutkast som publicerades den 6 juni 2012 och tar delvis hänsyn till den publika konsultationsprocess som förts.

 • OECD ger ut handlingsplan mot BEPS

  Den 19 juli 2013 presenterade OECD sin ”Action Plan” för att hindra vinstförflyttningar och erosion av medlemstaternas skattebaser (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

 • Ny internprissättningslagstiftning kan vara på gång i Frankrike

  Enligt en rapport den 6 juni 2013 från det franska Inspectorate General for Finance (IGF) (ett revisions- och tillsynsorgan), bör Frankrike revidera sin skattelagstiftning för att upprätthålla armlängdsprincipen och skärpa straffen för företag som inte uppfyller dokumentationskraven, som ett led i att skärpa kontrollen av utländska koncerners internprissättningspraxis.

 • Ändring i OECD:s riktlinjer om ”safe harbours”

  OECD har i ett pressmeddelande meddelat att dess råd godkänt en ändring av sektion E i avsnitt 4 (4.93 – 4.122) i OECD:s riktlinjer för internprissättning. OECD vänder därmed i frågan om safe harbours och intar en mer positiv ståndpunkt än tidigare.

 • Fråga om Skatteverkets bevisbörda i internprissättningsmål

  I fyra nya förvaltningsrättsdomar påtalar domstolarna att Skatteverket brustit i sin utredning och inte förmått fullgöra sin bevisbörda om att felprissättning förelegat.

 • Moderbolagets aktieägartillskott utgör ett räntefritt aktieägarlån

  Det ekonomiska stöd som ett svenskt moderbolag har lämnat till sina nyförvärvade utländska dotterbolag ska enligt Kammarrätten anses utgöra koncerninterna lån och inte aktieägartillskott. De koncerninterna lånen ska därmed vara föremål för en marknadsmässig ränta som Skatteverket, fiktivt, har räknat fram till 5 procent. Då bolaget inte uttryckligen uppgivit att lånen var räntefria har en oriktig uppgift lämnats och skattetillägg ska tas ut.

 • Rysslands första APA har ingåtts

  Med stöd av de ryska internprissättningsreglerna som trädde i kraft i början på 2012 undertecknades nyligen landets första prissättningsbesked (APA) mellan energikoncernen Rosneft och den ryska federala skattemyndigheten.