• Väsentlig anknytning – innehav av privatbostad i Sverige

  Kammarrätten i Stockholm har prövat frågan om utvandrade makars skattskyldighet. Efter utflytt från Sverige behöll makarna ifråga sin fritidsfastighet men förvärvade efter ett och ett halvt år från utflytten en bostadslägenhet i Sverige. Domstolen konstaterar att då makarna inte förfogat över annan bostad än fritidsfastigheten under mellantiden kan bostadslägenheten tillsammans med övriga omständigheter inte ges sådan betydelse att makarna ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige. De ska därmed beskattas såsom begränsat skattskyldiga.

 • Underlag för arbetsgivaravgifter för utsänd personal

  Frågan om hur underlaget för arbetsgivaravgifter ska beräknas för anställda med nettolön har nu avgjorts av Kammarrätten. Enligt Kammarrätten ska förmån av fri skatt i arbetslandet värderas till den utländska skatten och inte utifrån skatt beräknad enligt svensk tabellskatt. Underlaget för arbetsgivaravgifterna utgörs därför av den anställdes nettolön + förmåner + utländsk skatt.

 • Förhandsbesked avseende sexmånadersregeln och vistelser i tredje land

  Skatterättsnämnden har lämnat ett förhandsbesked om kortare avbrott vid tillämpning av sexmånadersregeln vid vistelser i tredje land. Bedömningen om ett avbrott ska anses vara ett kortare avbrott ska endast ska göras utifrån vistelser i Sverige och inte för vistelser i tredje land.

 • Kroatiens EU-anslutning får stor påverkan för socialförsäkringen

  1 juli 2013 förväntas Kroatien bli ett EU-land. Det innebär, från ett socialförsäkringsperspektiv, att alla individer inom EES som i nuläget är utsända för tillfälligt arbete från eller till Kroatien kommer att omfattas av EU-konvention 883/2004. Hur övergången kommer att ske ur ett praktiskt perspektiv är ännu oklart, men troligen kommer  Sverige att utfärda intyg

 • Nyheter avseende ansökningar om skattelättnader, så kallad expertskatt

  Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom meddelad 2013-03-13 bedömt hur bruttolön ska beräknas vid nettolöneavtal.

 • Investeringsavdrag föreslås

  Regeringen har i dag lämnat ett lagförslag vari nya regler om investeraravdrag föreslås.

 • EU-domstolen uttalar sig om dubbelbestraffning

  EU-domstolen har i en länge emotsedd dom tagit ställning till det svenska systemet i vilket en person kan straffas dels av allmän domstol för skattebrott, dels genom påförande av skattetillägg.

 • Justerat förslag om investeraravdrag

  Regeringen lämnade i fredags en lagrådsremiss om förslaget att införa ett investeraravdrag som ska främja investeringar i mindre företag. Vissa ändringar har gjorts sedan tidigare versioner av förslaget.

 • Väsentlig anknytning till Sverige

  Visst ekonomiskt engagemang och andra liknande förhållanden har sammantaget ansetts innebära väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning enligt dom från Högsta förvaltningsdomstolen.

 • Uppdelning av ägande beskattades

  En gåva av aktier mot ersättning i form av en annan gåva ansågs vara en skattepliktig försäljning.