• Klassificering av delar vid sammanfogning till slutlig vara.

    EU-domstolen har i ett nyligen avgjort mål gällande klassificering av skor samt delar till skodon funnit att sådana delar som importeras i syfte att efter importen, utan vidare bearbetning, sammanställas till skor i importlandet ska klassificeras som skor vid importen och inte som separata delar till skodon.

  • Förändrad hantering av moms vid import

    Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen att Skatteverket ska bli beskattningsmyndighet för moms vid import när en importör är momsregistrerad i Sverige och agerar i egenskap av beskattningsbar person vid importen.