• VD beskattas för aktieköp till underpris

    En person som avser att köpa 9 procent av aktierna i det bolag där han är VD, till ett pris som understiger aktiernas marknadsvärde. Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked beslutat att bolagets VD ska tjänstebeskattas för skillnaden mellan det pris som betalas och marknadspriset för aktierna, eftersom underpriset anses ha sin grund i personens arbetsinsats

  • Verksamhet är kvalificerad tomtrörelse

    Skatterättsnämnden anser i ett förhandsbesked att en verksamhet är kvalificerad tomtrörelse.

  • Viktigt att lämna rätt uppgifter för att få förhandsbesked

    Högsta förvaltningsdomstolen har inte ansett sig ha fått tillräckliga uppgifter för att kunna lämna förhandsbesked. Beslutet får betydelse för hur ansökningar till Skatterättsnämnden bör formuleras, i synnerhet när det gäller förfaranden som skulle kunna ses som skatteflykt. Två justitieråd skriver i ett särskilt yttrande att man i sådana fall bör vara restriktiv med att lämna förhandsbesked.