• Skatteverket om investeringsfonder och skatteavtal

  Skatteverket har publicerat ett ställningstagande om hur verket ser på svenska investeringsfonder i förhållande till skatteavtal efter att skattskyldigheten för fonderna slopats.

 • Skatteverket får tilläggsuppdrag om ränteavdrag i bl.a. kommunala bolag

  Skatteverket har idag lämnat en delrapport utifrån sin kartläggning och analys av skatteplanering inom välfärdssektorn. Redan igår gav regeringen Skatteverket i tilläggsuppdrag att särskilt granska skatteplanering där t.ex. kommuner eller investmentföretag är involverade.

 • Finland föreslår ränteavdragsbegränsningar

  Den finska regeringen föreslår begränsningar i avdragsrätten avseende räntekostnader på koncerninterna lån.

 • Avdrag för goodwillskapande sponsring

  Ett bolag yrkade avdrag för sponsringskostnader hänförliga till idrottsverksamhet och filmproduktion. Skatteverket nekade avdrag för den del av kostnaden som var hänförlig till ökad goodwill för givaren. Kammarrätten öppnar dock upp för att avdrag kan medges även i denna del.

 • Översyn av tjänstepensionsreglerna och beskattningen av livförsäkringsbolag

  En särskild utredare ska tillsättas med uppdrag att utreda om reglerna om tryggande av utfästelse om pension till arbetstagare kan göras mer konkurrensneutrala ur ett civil- och skatterättsligt perspektiv. Utredningen ska även att klargöra avgränsningen mellan inkomstbeskattad och avkastningsbeskattad verksamhet i livförsäkringsbolag.

 • HFD underkänner vissa direktavdrag vid ombyggnad

  Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till ett bolags yrkade direktavdrag för utgifter hänförliga till ombyggnationer av Citypalatset vid Norrmalmstorg. Frågan i målet var hur vissa investeringar skulle klassificeras samt om det utvidgade reparationsavdraget var tillämpligt. Med ändring av kammarrättens dom underkände HFD vissa direktavdrag.

 • Alla interna lån omfattas av föreslagna ränteavdragsbegränsningar

  Regeringen har idag presenterat ett förslag till skärpta ränteavdragsbegränsningar som föreslås träda i kraft den 1 januari 2013. Enligt förslaget utvidgas nuvarande begränsningar till att enligt huvudregeln omfatta alla lån mellan företag i intressegemenskap.

  Dessutom förändras tioprocentsregeln på så sätt att avdrag kan vägras om skuldförhållandet till övervägande del har uppkommit för få en väsentlig skatteförmån. Förändringar görs även av den s.k. ventilen. Sammantaget får förändringarna bl.a. effekten att räntebetalningar till företag i skatteparadis normalt sett inte får dras av, oavsett vilka skäl som ligger bakom skuldförhållandet.

 • Avdragstidpunkt för affärssystem

  Ett bolag yrkade direktavdrag för utgifter som enligt bolaget avsåg en uppgradering av bolagets affärssystem. Kammarrätten menade dock att utgifterna hänförde sig till nyanskaffning av ett inventarium, varför avdrag istället skulle ske genom årliga värdeminskningsavdrag.

 • Aktier och fordringar utgjorde hel näringsverksamhet

  Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked ansett att överlåtelse av aktier och fordringar omfattade säljarens hela näringsverksamhet. Frågan hade betydelse för möjligheten att genomföra en skattefri underprisöverlåtelse.

 • HFD fastställer förhandsbesked om landningsbanor

  HFD fastställer ett förhandsbesked där landningsbanor ansågs utgöra markanläggningar och inte markinventarier. Klassificeringen får betydelse för bolagets möjlighet till skattemässiga avskrivningar.