• Avstyckat mark- och vattenområde utgjorde verksamhetsgren

  Skatterättsnämnden har funnit att ett avstyckat område, uppgående till ca 30 000 kvm och avsett för att uppföra flerfamiljshus, är en verksamhetsgren.

 • Reformerade inkomstskatteregler för ideell sektor

  Den 18 september lämnade regeringen sitt förslag till statens budget för 2014 till riksdagen. Förslaget innebär en del förändringar för ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund.

 • Skattefri avyttring av paketerade projektbolag

  HFD har fastställt ett förhandsbesked där Skatterättsnämnden kom fram till att extern försäljning av andelar av dotterbolag i vilka byggprojekt tidigare hade paketerats kunde göras utan att vinsten vid försäljning av andelarna beskattades.

 • Aktier i fastighetsbolag var kvalificerade

  Högsta förvaltningsdomstolen anser i två fall att delägarnas aktier i fastighetsförvaltande bolag är kvalificerade enligt reglerna om fåmansföretag. Frågan som prövades var om det arbete delägarna och deras närstående utförde gjorde att de ansågs verksamma i betydande omfattning.

 • HFD underkände andelsbyte

  Högsta förvaltningsdomstolen bortsåg från de genomförda transaktionerna och underkände ett andelsbyte som formellt sett var korrekt genomfört. Domen påverkar den praktiska hanteringen av andelsbyten.

 • Ställningstagande om ränteavdragsbegränsningarna

  Skatteverket finner i ett ställningstagande att undantagen från räntebegränsningsreglerna kan användas för att förhindra till synes oavsedda effekter av reglerna.

 • Generationsskifte av byggnadsrörelsebolag och lagerfastigheter

  En företagsledares innehav av aktier i ett bolag som anses bedriva byggnadsrörelse har bedömts utgöra kapitaltillgångar. Vidare har ett nybildat bolags innehav av aktier i nämnda bolag som ansågs bedriva byggnadsrörelse, bedömts vara näringsbetingade andelar. Även det nybildade bolagets innehav av aktier i ett bolag som i sin tur förvärvat byggbolaget har bedömts vara näringsbetingade andelar.

 • Skattefri försäljning av paketerade fastigheter

  Kammarrätten har kommit fram till att de 16 andelar i fastighetsförvaltande ekonomiska föreningar som ett bolag sålde var näringsbetingade andelar och att vinsten därmed inte skulle tas upp till beskattning. De 86 sålda bostadsrättsandelarna som bolaget också sålt ansågs däremot inte vara näringsbetingade andelar, utan lagerandelar, varvid vinsten på dessa skulle beskattas.

 • Avdrag för rivna byggnader

  Skatteverket har i ett ställningstagande kommenterat frågor om den skattemässiga hanteringen när en byggnad förvärvas och därefter rivs.

 • Fortsatt osäkerhet om nedskrivna andelar i kommanditbolag

  Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer och avvisar ett förhandsbesked som Skatterättsnämnden lämnat om nedskrivning av kommanditbolagsandelar efter försäljning av fastighet.