• Ränteavdragsbegränsning och finansieringsavdrag

  Företagsskattekommittén föreslår i sitt slutbetänkande att avdragrätt för negativa finansnetton slopas. Kvittning av positiva och negativa finansnetton mellan koncernbolag kommer att tillåtas i den mån koncernbidragsrätt föreligger. Negativa finansnetton kan inte rullas fram till nästa år. Dessutom föreslås ett ”finansieringsavdrag” motsvarande 25 procent av det skattepliktiga resultatet, vilket i praktiken är en sänkning av bolagsskattesatsen från 22 procent till 16,5 procent. Nuvarande räntebegränsningar avseende interna lån slopas.

 • Avstyckat mark- och vattenområde utgjorde verksamhetsgren

  Skatterättsnämnden har funnit att ett avstyckat område, uppgående till ca 30 000 kvm och avsett för att uppföra flerfamiljshus, är en verksamhetsgren.

 • Slopad skattefrihet för inkomster från specialbyggnader

  Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit att inkomster från så kallade specialbyggnader inte längre ska vara skattebefriade.

 • Begränsningar i avdragsrätten för koncernbidrag

  Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss (LÄnkt till remissen, se nedan) som tar sikte på begränsningar i avdragsrätten för koncernbidrag i vissa specifika situationer.

 • Reformerade inkomstskatteregler för ideell sektor

  Den 18 september lämnade regeringen sitt förslag till statens budget för 2014 till riksdagen. Förslaget innebär en del förändringar för ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund.

 • Regeringen aviserar småföretagarpaket

  Regeringen föreslår i budgeten för 2014 bland annat ett småföretagarpaket för att stärka arbetet med förenklingar för företagen. Förslaget syftar till att ge små och växande företag en enklare vardag.

 • Skattefri avyttring av paketerade projektbolag

  HFD har fastställt ett förhandsbesked där Skatterättsnämnden kom fram till att extern försäljning av andelar av dotterbolag i vilka byggprojekt tidigare hade paketerats kunde göras utan att vinsten vid försäljning av andelarna beskattades.

 • Regeringen begränsar avdragsrätt för koncernbidrag till nybildat dotterbolag

  Regeringen förhindrar nu möjligheten för ett bolag med brutet räkenskapsår att genom koncernbidrag till ett nybildat dotterbolag, med räkenskapsår som påbörjats under 2013, sänka skatten på bolagsvinsterna från 26,3 % till 22 % redan för det räkenskapsår som påbörjades under 2012.

 • Regeringen föreslår ändringar i 3:12-reglerna

  Regeringen har i samband med presentationen av den ekonomiska vårpropositionen, aviserat ett antal kommande skatteförslag. Bland annat föreslås förändrade 3:12-regler vad gäller löneunderlagsregeln.

 • Aktier i fastighetsbolag var kvalificerade

  Högsta förvaltningsdomstolen anser i två fall att delägarnas aktier i fastighetsförvaltande bolag är kvalificerade enligt reglerna om fåmansföretag. Frågan som prövades var om det arbete delägarna och deras närstående utförde gjorde att de ansågs verksamma i betydande omfattning.