• Ändringar i filiallagen

    Finansdepartementet har överlämnat en lagrådsremiss med förslag om att ändra lagen om utländska filialer m.m. (filiallagen) i syfte att klargöra att bestämmelserna står i överensstämmelse med EU-rätten.