• Skattefri avyttring av paketerade projektbolag

  HFD har fastställt ett förhandsbesked där Skatterättsnämnden kom fram till att extern försäljning av andelar av dotterbolag i vilka byggprojekt tidigare hade paketerats kunde göras utan att vinsten vid försäljning av andelarna beskattades.

 • Skattefri försäljning av paketerade fastigheter

  Kammarrätten har kommit fram till att de 16 andelar i fastighetsförvaltande ekonomiska föreningar som ett bolag sålde var näringsbetingade andelar och att vinsten därmed inte skulle tas upp till beskattning. De 86 sålda bostadsrättsandelarna som bolaget också sålt ansågs däremot inte vara näringsbetingade andelar, utan lagerandelar, varvid vinsten på dessa skulle beskattas.

 • Försäljningar av paketerade fastigheter var skattefria

  I maj 2011 ansåg Skatterättsnämnden att det var fråga om handel med fastigheter i ett fall där ett nybildat bolag i en koncern avsåg att sälja andelarna i fem nybildade dotterbolag som i sin tur ägde varsin paketerad fastighet. Högsta förvaltningsdomstolen ändrar nu förhandsbeskedet och meddelar att bolagets försäljningar av andelar i de fastighetsförvaltande dotterbolagen är skattefria eftersom det är fråga om näringsbetingade andelar.

 • Försäljning av paketerade fastigheter kan vara skattepliktig

  En fastighetsförvaltande koncern avsåg att överlåta fastigheter till underpris till nybildade dotterbolag och därefter avyttra andelarna i dotterbolagen till marknadspris till externa köpare. Majoriteten i Skatterättsnämnden ansåg att andelarna utgjorde lagertillgångar och att försäljningarna av andelarna därför var skattepliktiga. Bedömningen har föranlett såväl sökanden som Skatteverket att överklaga förhandsbeskedet.

 • Vinsten beskattades då andelar såldes efter fastighetspakteringar

  Vinst vid försäljningar av andelar i ekonomiska föreningar samt andelar i bostadsrättsföreningar har av förvaltningsrätten ansetts vara skattepliktig pga. att de avyttrade andelarna klassificerats som lagertillgångar på allmänna grunder.