• Värdeförändring på skuld i euro beaktas inte hos företag med euroredovisning

    Högsta förvaltningsdomstolen finner att förändringar i växelkursen mellan euro och svenska kronor inte ska påverka ett företags beskattningsbara inkomst när företaget har skulder i euro och euro som redovisningsvaluta. Dessutom slår domstolen fast att detta inte innebär någon diskriminering enligt EU-rätten. Domstolen gör därmed samma bedömning som Skatterättsnämnden.