• Rapport från EU-domstolen om svensk dubbelbestraffning

  Frågan om svensk dubbelbestraffning i skattemål ligger för avgörande i EU-domstolen. I en förhandlingsrapport från domstolen sammanfattas de yttranden som lämnats från olika medlemsländerna och från kommissionen vad gäller frågan om det är möjligt att tillämpa både reglerna om skattetillägg och straffrättsliga regler på samma handling.

 • Bolag fick räkna av utländsk skatt som hade erlagts av ägaren personligen

  Kammarrätten har i en nyligen avkunnad dom meddelat att rätt till avräkning av utländsk skatt föreligger för ett bolag även om det är ägaren personligen som har beskattats för inkomsten utomlands. Domen följer kammarrättens tidigare avgöranden under hösten 2011 i liknande mål.

 • Hantering av moms vid försäljning av ”appar”

  Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för momshanteringen vid försäljning av s.k. appar. Avgörande för momshanteringen är enligt Skatteverket hur avtalen mellan de olika parter som deltar i transaktionen är utformade. Den hantering som Skatteverket förespråkar kan i vissa situationer leda till dubbelbeskattning.

 • Viktigt att lämna rätt uppgifter för att få förhandsbesked

  Högsta förvaltningsdomstolen har inte ansett sig ha fått tillräckliga uppgifter för att kunna lämna förhandsbesked. Beslutet får betydelse för hur ansökningar till Skatterättsnämnden bör formuleras, i synnerhet när det gäller förfaranden som skulle kunna ses som skatteflykt. Två justitieråd skriver i ett särskilt yttrande att man i sådana fall bör vara restriktiv med att lämna förhandsbesked.

 • Förtydligande av innebörden av begreppet verklig mottagare i OECD:s modellavtal

  OECD:s kommitté för skattefrågor har i en diskussionspromemoria presenterat förslag som syftar till att förtydliga kommentaren till artiklarna 10, 11 och 12 i OECD:s modellavtal. Det är huvudsakligen innebörden av begreppet verklig mottagare (beneficial owner) som diskuteras.

 • Risk för dubbelbeskattning vid försäljning av ”appar”

  Förvaltningsrätten i Umeå bedömer att ett svenskt bolag som konstruerar och säljer elektroniska spel, s.k. applikationer eller ”appar”, för t.ex. iPhone har sålt dessa direkt till slutkunden snarare än att försäljning skett till ett utländskt bolag som därefter vidaresålt apparna till slutkunden. Domen innebär att det svenska bolaget är skattskyldigt för moms på försäljningen (dom den 4 november 2010 i mål.nr 1429-10, 1914-10 och 1915-10).