• Bolag fick räkna av utländsk skatt som hade erlagts av ägaren personligen

    Kammarrätten har i en nyligen avkunnad dom meddelat att rätt till avräkning av utländsk skatt föreligger för ett bolag även om det är ägaren personligen som har beskattats för inkomsten utomlands. Domen följer kammarrättens tidigare avgöranden under hösten 2011 i liknande mål.

  • Hantering av moms vid försäljning av ”appar”

    Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för momshanteringen vid försäljning av s.k. appar. Avgörande för momshanteringen är enligt Skatteverket hur avtalen mellan de olika parter som deltar i transaktionen är utformade. Den hantering som Skatteverket förespråkar kan i vissa situationer leda till dubbelbeskattning.

  • Viktigt att lämna rätt uppgifter för att få förhandsbesked

    Högsta förvaltningsdomstolen har inte ansett sig ha fått tillräckliga uppgifter för att kunna lämna förhandsbesked. Beslutet får betydelse för hur ansökningar till Skatterättsnämnden bör formuleras, i synnerhet när det gäller förfaranden som skulle kunna ses som skatteflykt. Två justitieråd skriver i ett särskilt yttrande att man i sådana fall bör vara restriktiv med att lämna förhandsbesked.