• Ränteavdragsbegränsning och finansieringsavdrag

  Företagsskattekommittén föreslår i sitt slutbetänkande att avdragrätt för negativa finansnetton slopas. Kvittning av positiva och negativa finansnetton mellan koncernbolag kommer att tillåtas i den mån koncernbidragsrätt föreligger. Negativa finansnetton kan inte rullas fram till nästa år. Dessutom föreslås ett ”finansieringsavdrag” motsvarande 25 procent av det skattepliktiga resultatet, vilket i praktiken är en sänkning av bolagsskattesatsen från 22 procent till 16,5 procent. Nuvarande räntebegränsningar avseende interna lån slopas.

 • EU-kommissionen väcker fördragsbrottstalan mot Sverige i postmomsfrågan

  EU-kommissionen har beslutat att väcka en fördragsbrottstalan mot Sverige på grund av att Sveriges hantering av moms på samhällsomfattande postbefordran strider mot EU-rätten.

 • Beräkning av huvudkontors avdragsgilla moms – utländsk filial

  EU-domstolen har slagit fast att en banks huvudkontor beläget i en medlemsstat inte får beakta omsättningen från filialer belägna i andra medlemsstater och tredjeland vid beräkningen av sin avdragsgilla andel ingående moms.

 • Felaktig beräkning av den avdragsgilla andelen ingående moms

  Kammarrätten har ansett att beräkningen av den avdragsgilla andelen ingående moms och avrundning till närmaste heltal inte fick göras för varje fastighet för sig. Avrundningen skulle i stället göras utifrån den totala ytan i samtliga fastigheter som omfattades av frivillig skattskyldighet. Kammarrätten lämnade därmed bolagets överklagande utan bifall.

 • Avdrag för rivna byggnader

  Skatteverket har i ett ställningstagande kommenterat frågor om den skattemässiga hanteringen när en byggnad förvärvas och därefter rivs.

 • Sänkt skattetillägg när ändring medför avdragsrätt

  Viss befrielse från skattetillägg medges när en skattetilläggsgrundande ändring innebär en ökad skatt eller avgift som är avdragsgill. Befrielsen ska medges även om felredovisningen varit avsiktlig.

 • Förändringar av ROT- och RUT-avdrag?

  Riksdagen vill avskaffa möjligheten till skattereduktion för RUT- och ROT-arbeten som utförs utomlands.

 • Koncernbidrag avdragsgillt trots att värdeöverföringen sker året därpå

  Skatterättsnämnden har fastställt att koncernbidrag från dotterbolag som anteciperas som utdelning hos moderbolaget ska dras av samma år, under förutsättning att värdeöverföringen sker senast den dag då deklarationen för beskattningsåret ska inlämnas.

 • Inget avdrag för byggnader som rivits efter förvärvet

  Skatterättsnämnden meddelade den 28 februari 2011 förhandsbesked (dnr 49-10/D) gällande frågan om värdeminsknings- och utrangeringsavdrag kan medges för byggnader som rivits efter förvärvet pga. att marken skulle användas för uppförande av en idrottsarena.