• Återbetalning av ingående moms

    Kammarrätten i Stockholm har beslutat att det förelåg rätt till återbetalning för ingående moms på tjänster som hänför sig till omsättning i ett annat EU-land trots att tjänsterna betraktades som momsfria i det andra EU-landet. Enligt Kammarrätten är artiklarna i mervärdesskattedirektivet klara och otvetydiga och har därför direkt effekt i Sverige.

  • Högsta förvaltningsdomstolen avgör ”tryckmomsdomarna”

    Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort två s.k. ”tryckmomsmål” dvs. mål om efterbeskattning genom följdändring. Enligt domstolen kan följdändring tillämpas och kunder till tryckerier kan få sin ingående moms nedsatt, dvs. bli återbetalningsskyldiga för moms de har fakturerats av tryckerier.