• Moderbolagets aktieägartillskott utgör ett räntefritt aktieägarlån

  Det ekonomiska stöd som ett svenskt moderbolag har lämnat till sina nyförvärvade utländska dotterbolag ska enligt Kammarrätten anses utgöra koncerninterna lån och inte aktieägartillskott. De koncerninterna lånen ska därmed vara föremål för en marknadsmässig ränta som Skatteverket, fiktivt, har räknat fram till 5 procent. Då bolaget inte uttryckligen uppgivit att lånen var räntefria har en oriktig uppgift lämnats och skattetillägg ska tas ut.

 • Aktier i fastighetsbolag var kvalificerade

  Högsta förvaltningsdomstolen anser i två fall att delägarnas aktier i fastighetsförvaltande bolag är kvalificerade enligt reglerna om fåmansföretag. Frågan som prövades var om det arbete delägarna och deras närstående utförde gjorde att de ansågs verksamma i betydande omfattning.

 • Viktiga besked om aktier i fåmansföretag

  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har fastställt fyra förhandsbesked om aktier i fåmansföretag. Bl.a. fastställs att den som säljer ett fåmansföretag via ett holdingbolag kan arbeta kvar i verksamheten utan att holdingbolagets ”karenstid” förlängs.

 • VD beskattas för aktieköp till underpris

  En person som avser att köpa 9 procent av aktierna i det bolag där han är VD, till ett pris som understiger aktiernas marknadsvärde. Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked beslutat att bolagets VD ska tjänstebeskattas för skillnaden mellan det pris som betalas och marknadspriset för aktierna, eftersom underpriset anses ha sin grund i personens arbetsinsats

 • Förmedling av aktier i ett fastighetsbolag – momsfri förmedlingsersättning

  Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att en fastighetsmäklare som förmedlar aktier i ett fastighetsbolag tillhandahåller en momsfri tjänst.

 • Ej kvalificerade andelar enligt Skatterättsnämndens förhandsbesked

  Skatterättsnämnden meddelade den 28 februari 2011 ett förhandsbesked (dnr 108-10/D) angående begreppet samma eller likartad verksamhet. Den av A bedrivna värdepappersförvaltningen ansågs inte som samma eller likartad verksamhet som den verksamhet som bedrevs i F AB. Aktierna i A ansågs därför inte vara kvalificerade.