• Ägarbreddning genom underprisöverlåtelse

    Igår meddelade Högsta förvaltningsdomstolen dom i ett intressant förhandsbesked där en VD medgavs möjlighet att indirekt förvärva aktier till underpris i det bolag han var verksam utan att det medförde tjänsteskattning.