• Tjänsteleverantörsutredningens förslag presenterade

  Den 7 maj 2015 beslutade regeringen om att tillsätta en särskild utredare för att utreda förutsättningarna för utläggning av vissa förvaltningsuppgifter i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd till en extern tjänsteleverantör i utlandet. I december 2015 kom sedan ett tilläggsdirektiv för att utreda behovet av och förutsättningarna för en förändrad hantering av uppehållstillståndskort. Utredningen har den 16 maj överlämnat betänkande till regeringen. Sammanfattningsvis ansågs det att vissa förvaltningsuppgifter i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd kunde läggas ut på externa aktörer.

 • Vårpropositionen har presenterats

  Idag har regeringen presenterat den ekonomiska vårpropositionen samt förslag till vårändringsbudget till riksdagen. I det som idag presenteras finns inga nya skatteförslag redovisade som inte redan har aviserats. I regeringens vårändringsbudget föreslås två lagändringar på skatteområdet, dels en utvidgning av RUT-avdraget och dels sänkt skatt på biodrivmedel. Dessa förslag innebär att skatteintäkterna totalt beräknas minska med knappt 0,5 miljarder kronor för år 2016.

 • Intäktsräntan på skattekontot föreslås bli 0%

  Det lät ej dröja länge efter att finansministern offentliggjort sin ståndpunkt i media att räntan i skattekontot kommer att sänkas till noll förrän förslag om detta nu presenterats från Finansdepartementet. Intäktsräntan föreslås således bli som lägst 0% från och med den 1 januari 2017.

 • Regeringsuppdrag om webbaserad information

  Utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare behöver på ett smidigt sätt kunna lokalisera och förstå de svenska regelverken för att på ett korrekt och regelrätt sätt utföra deras arbete. För att i Sverige kunna anställa arbetstagare placerade utomlands är det av stor vikt att informationen som finns tillgänglig är lättåtkomlig och enkel att förstå. Av bl.a. dessa skäl har Regeringen uppdragit åt flera myndigheter att i samarbete genomföra ett uppdrag för att fastställa på vilket sätt webbaserad information enklare kan bli åtkomlig för utländska arbetsgivare, arbetstagare och egenföretagare.

 • Tre viktiga uppdateringar från Migrationsverket

  Migrationsverket har under den gångna veckan gått ut med information om tre viktiga uppdateringar. Två rör förändringar kring processen om arbetstillstånd och uppehållstillstånd och en uppdatering handlar om nuvarande handläggningstider. Nedan följer en sammanfattning:

 • Högsta förvaltningsdomstolen underkänner dubbelbestraffning och ändrar praxis

  Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom uttalat att när en enskild person har åtalats för skattebrott får Skatteverket inte påföra skattetillägg som grundas på samma oriktiga uppgift. Beslutet fattades i plenum, vilket innebär att samtliga justitieråd deltog i beslutet.

 • Högsta domstolen tar ställning om dubbelbestraffning

  Högsta domstolen har idag meddelat att rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (ne bis in idem) omfattar systemet med skattetillägg och påföljd för brott mot skattebrottslagen.

 • Uthyrning av lokal för allmännyttiga ändamål

  Högsta förvaltningsdomstolen finner att det s.k. ändamålskravet för ideella föreningar kan uppfyllas genom uthyrning av lokal för allmännyttiga ändamål.

 • Gåva från stiftelse var skattepliktig hos förening

  Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att en donation från en stiftelse till en oinskränkt skattskyldig förening skulle klassas som en skattepliktig intäkt (och inte en skattefri gåva) hos mottagaren.

 • Skatteverkets utredningsskyldighet triggades vid låneupplägg

  I två nyligen meddelade domar har kammarrätten ansett att det varit ett välkänt faktum att utländska bolag används för låneupplägg och att det, med hänsyn till de frågetecken som sådana lån väcker, får ses som närmast uteslutet att Skatteverket skulle ha godtagit ägarnas inkomstdeklarationer utan närmare utredning. Ägarna hade därför inte lämnat oriktig uppgift och grund för eftertaxering saknades.