• Budgetpropositionen 2016

  Regeringen har nu på morgonen presenterat budgetpropositionen för 2016. Sammanfattningsvis följer budgetpropositionen de skatteförslag som regeringen presenterat under hösten. Nedan följer en kort summering. Skattenätet kommer att uppdateras med artiklar som behandlar del av förslagen i mer detalj.

 • Tysk punktskatt på kärnbränsle förenlig med EU-rätten

  EU-domstolen har i ett nyligen meddelat förhandsavgörande bedömt att en särskild skatt på kärnbränsle inte strider mot EU-rätten.

 • Energiskatt på solel – föreslagna förändringar

  I en promemoria från Finansdepartementet föreslås bl.a. att el som framställs från sol i en anläggning med en installerad toppeffekt om 144 kilowatt eller mer blir skattepliktig fr.o.m. den 1 juli 2016.

 • Skatteförslag i vårändringsbudgeten

  Regeringen redovisar i dag diverse förslag inom skatteområdet vilka redan tidigare i stor utsträckning aviserats. Dagens förslag avses träda i kraft den 1 augusti i år i den mån de ej avser förslag där man bibehåller tidigare regler. Ett antal övriga skatteförslag från regeringen vilka träder i kraft den 1 januari 2016 finns omnämnda i en artikel i skattenätet från den 27 mars.

 • Finansdepartementets förslag inför budgetpropositionen 2016

  Finansdepartementet har idag kommit med ett pressmedelande om vissa skattefrågor inför budget propositionen för 2016. De frågor som berörs är höjd beskattning på investeringssparkonton, kapitalförsäkringar, ROT- och RUT-avdrag och höjda bränsleskatter.

 • Slopad skattebefrielse för egenförbrukad vindkraft 2016

  Regeringen kommer i april 2015 att lägga fram ett förslag om att ta bort skattebefrielsen för egenförbrukad vindkraft. Förslaget kommer även att omfatta viss egenförbrukning av el från andra förnybara energikällor.

 • Energiskatt på el – FoU

  El som förbrukas vid en planerad biltestanläggning anses förbrukad i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet och omfattas därmed av den s.k. industriskattesatsen på el (0,5 öre per kWh) enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

 • Budgetpropositionen 2013

  Regeringen har i dag lämnat budgetpropositionen för 2013 till riksdagen. De skatterelaterade förslag som ingår i propositionen sammanfattas på följande sätt. Merparten av ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

 • Ny Ernst & Young-rapport – Managing indirect taxes in the supply chain

  Ernst & Young behandlar i rapporten ”Managing indirect taxes in the supply chain – supporting growth and reducing cost and risk” de utmaningar, risker och möjligheter som möter dagens företag samt ger exempel på lämpliga tillvägagångssätt för att hantera de indirekta skatterna på ett så effektivt sätt som möjligt.

 • Vindkraftproducerad el inte alltid undantagen från energiskatt

  Högsta förvaltningsdomstolen har i tre avgöranden bedömt undantaget från energiskatt när el framställs i vindkraftverk.