• Finansdepartementets förslag inför budgetpropositionen 2016

  Finansdepartementet har idag kommit med ett pressmedelande om vissa skattefrågor inför budget propositionen för 2016. De frågor som berörs är höjd beskattning på investeringssparkonton, kapitalförsäkringar, ROT- och RUT-avdrag och höjda bränsleskatter.

 • Slopad skattebefrielse för egenförbrukad vindkraft 2016

  Regeringen kommer i april 2015 att lägga fram ett förslag om att ta bort skattebefrielsen för egenförbrukad vindkraft. Förslaget kommer även att omfatta viss egenförbrukning av el från andra förnybara energikällor.

 • Energiskatt på el – FoU

  El som förbrukas vid en planerad biltestanläggning anses förbrukad i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet och omfattas därmed av den s.k. industriskattesatsen på el (0,5 öre per kWh) enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

 • Budgetpropositionen 2013

  Regeringen har i dag lämnat budgetpropositionen för 2013 till riksdagen. De skatterelaterade förslag som ingår i propositionen sammanfattas på följande sätt. Merparten av ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

 • Ny Ernst & Young-rapport – Managing indirect taxes in the supply chain

  Ernst & Young behandlar i rapporten ”Managing indirect taxes in the supply chain – supporting growth and reducing cost and risk” de utmaningar, risker och möjligheter som möter dagens företag samt ger exempel på lämpliga tillvägagångssätt för att hantera de indirekta skatterna på ett så effektivt sätt som möjligt.

 • Vindkraftproducerad el inte alltid undantagen från energiskatt

  Högsta förvaltningsdomstolen har i tre avgöranden bedömt undantaget från energiskatt när el framställs i vindkraftverk.

 • Energiskatt på elkraft – hel befrielse från skattetillägg

  Kammarätten i Sundsvall har i ett nyligen avgjort mål medgett hel befrielse från skattetillägg vid felredovisning av energiskatt på elkraft när rätt till återbetalning av skatten förelegat.

 • Lagrådsremiss om vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet

  Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet om förslag till vissa anpassningar till EU:s punktskattedirektiv. I remissen föreslås även att uppgifter och handlingar i EMCS ska få föras in i Skatteverkets beskattningsdatabas med direktåtkomst för Tullverket. Dessutom utökas Tullverkets möjligheter till transportkontroll till att även omfatta punktskattepliktiga varor som förvaras i lokal i samband med på-, av-, och omlastning i samband med pågående flyttning.

 • Timbaserat avräkningsförfarande bör tillämpas vid egenförbrukning av vindkraftproducerad el

  Skatteverket har i ställningstagande redogjort för att vindkraftproducenters egenförbrukade el kan komma att bedömas som energiskattepliktig el om annat avräkningsförfarande än timbaserad avräkning sker. Enligt Skatteverket ska skattskyldighetens eventuella inträde för el gälla varje enskild kilowattimme för sig. Avräkningsförfaranden mellan tidsperioder med överskott respektive underskott i vindkraftproduktion, i förhållande till egen elförbrukning, är inte tillåtet om el ska vara undantagen från skatteplikt.

 • Metallåtervinning bedöms som tillverkningsprocess i industriell verksamhet

  Skatterättsnämnden har i ett nyligen meddelat förhandsbesked bedömt återvinning av metall som tillverkningsprocess i industriell verksamhet. Bolaget ansågs därför berättigat till den s.k. industriskattesatsen på förbrukad elkraft.