• Immateriella rättigheter har ansetts utgöra verksamhetsgren

  Under hösten 2010 remitterades finansdepartementets promemoria ”Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna”. I promemorian föreslås bl.a. att förvaltningsbolag ska ansvara för innehållande, betalning och redovisning av kupongskatt.

 • Avdragsrätt för moms på underhålls- och reparationskostnader

  Kammarrätten i Sundsvall gav Skistar, som bedrivit momspliktig korttidsuthyrning av lägenheter för fritidsboende, rätt till avdrag för ingående moms hänförlig till kostnader för underhåll och reparationsåtgärder som hade utförts efter att fastigheten sålts för ombildning till bostadsrätter.

 • Förlust på näringsbetingade borgensåtaganden

  Skatteverket har i ett ställningstagande redovisat sin syn på hur förluster på vissa borgensåtaganden ska bedömas skattemässigt.

 • Risk för dubbelbeskattning vid försäljning av ”appar”

  Förvaltningsrätten i Umeå bedömer att ett svenskt bolag som konstruerar och säljer elektroniska spel, s.k. applikationer eller ”appar”, för t.ex. iPhone har sålt dessa direkt till slutkunden snarare än att försäljning skett till ett utländskt bolag som därefter vidaresålt apparna till slutkunden. Domen innebär att det svenska bolaget är skattskyldigt för moms på försäljningen (dom den 4 november 2010 i mål.nr 1429-10, 1914-10 och 1915-10).

 • USA:s budgetförslag för 2012

  Den 14 februari 2011 publicerade Obama-administrationen budgetförslag avseende 2012. Utländska investorer i ett bolag hemmahörande i USA kan bl.a. komma att påverkas av följande förändringar:

 • OECD:s “Scoping Paper” om immateriella tillgångar

  OECD publicerade den 27 januari 2011 ett första förslag inom ramen för ett projekt som har till syfte att öka vägledningen kring internprissättningsfrågor relaterade till immateriella tillgångar. Projektet förväntas leda till en uppdatering av kapitel VI samt i viss mån kapitel VIII i OECD:s riktlinjer för internprissättning.

 • Fastighetstaxeringen av bostäder utreds

  Regeringen tillsätter en utredning som ska utarbeta tre olika lagförslag i syfte att förändra nuvarande taxeringssystem. Utredaren ska dels lämna författningsförslag till ett fullständigt slopande av nuvarande fastighetstaxering av bostäder, dels förenklingar av nuvarande system. Vidare ska förslag lämnas avseende förändringar av den löpande beskattningen.

 • Proposition om ändringar i filiallagen

  Finansdepartementet har tidigare presenterat förslag till ändringar i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.(filiallagen) i syfte att harmonisera bestämmelserna om filialer i enlighet med den fria rörligheten inom EES-området.

 • Viktigaste trenderna inom internprissättning

  Nya krav från skattemyndigheter samtidigt som OECD reviderar och uppdaterar de viktigaste bestämmelserna runt internprissättning.Vilka konsekvenser får detta för företagen?

 • Nytt arbetssätt på Skatteverket – dialog och fördjupad samverkan

  Skatteverket ska erbjuda en kontaktväg inom verket, bjuda in till diskussion/möten, ge rättslig säkerhetoch tydliga svar och samtidigt erbjuda sekretess.