• Norsk uttagsbeskattning anses vara fördragsstridig

  EFTA Surveillance Authority har lämnat ett formellt yttrande till den norska staten angående de norska uttagsbeskattningsreglerna som av EFTA Surveillance Authority ansetts vara fördragsstridiga. Syftet med yttrandet är att ge berörda myndigheter möjlighet att vidta ändringar innan talan väcks vid EFTA-domstolen.

 • Justering avseende ansvar för innehållande av kupongskatt

  Under hösten 2010 remitterades finansdepartementets promemoria ”Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna”. I promemorian föreslås bl.a. att förvaltningsbolag ska ansvara för innehållande, betalning och redovisning av kupongskatt.

 • Utredning om nystartzoner i stadsdelar med brett utanförskap

  Den 10 mars 2011 beslöt regeringen att tillsätta en särskild utredning som ska se över möjligheten att införa ett system med skattelättnader för företag i stadsdelar med utbrett utanförskap, s.k. nystartszoner. Målsättningarna är bl.a. att skapa fler jobb och att fler företag ska etableras i dessa områden. Förslaget presenteras i Dir. 2011:18.

 • Värdeförändring på skuld i euro ska ej beaktas hos företag med euro som redovisningsvaluta

  Skatterättsnämnden lämnade den 22 februari 2011 ett förhandsbesked (dnr 115-09/D) avseende den skattemässiga hanteringen av skulder i euro för företag som använder euro som redovisningsvaluta. Skatterättsnämnden konstaterade att förändringar i växelkursen mellan euro och svenska kronor inte ska påverka företagets beskattningsbara inkomst avseende sådana skulder.

 • Förslag till gemensam skattebas för företag inom EU

  Den 16 mars lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas för alla medlemsländer. Direktivet som kallas Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) ger internationella koncerner möjlighet att välja en alternativ fördelningsmetod för beskattning inom EU.

 • Immateriella rättigheter har ansetts utgöra verksamhetsgren

  Under hösten 2010 remitterades finansdepartementets promemoria ”Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna”. I promemorian föreslås bl.a. att förvaltningsbolag ska ansvara för innehållande, betalning och redovisning av kupongskatt.

 • Avdragsrätt för moms på underhålls- och reparationskostnader

  Kammarrätten i Sundsvall gav Skistar, som bedrivit momspliktig korttidsuthyrning av lägenheter för fritidsboende, rätt till avdrag för ingående moms hänförlig till kostnader för underhåll och reparationsåtgärder som hade utförts efter att fastigheten sålts för ombildning till bostadsrätter.

 • Förlust på näringsbetingade borgensåtaganden

  Skatteverket har i ett ställningstagande redovisat sin syn på hur förluster på vissa borgensåtaganden ska bedömas skattemässigt.

 • Risk för dubbelbeskattning vid försäljning av ”appar”

  Förvaltningsrätten i Umeå bedömer att ett svenskt bolag som konstruerar och säljer elektroniska spel, s.k. applikationer eller ”appar”, för t.ex. iPhone har sålt dessa direkt till slutkunden snarare än att försäljning skett till ett utländskt bolag som därefter vidaresålt apparna till slutkunden. Domen innebär att det svenska bolaget är skattskyldigt för moms på försäljningen (dom den 4 november 2010 i mål.nr 1429-10, 1914-10 och 1915-10).

 • USA:s budgetförslag för 2012

  Den 14 februari 2011 publicerade Obama-administrationen budgetförslag avseende 2012. Utländska investorer i ett bolag hemmahörande i USA kan bl.a. komma att påverkas av följande förändringar: