• New work permit regulation proposed

  On February 2, the Swedish Minister for Justice and Migration – Morgan Johansson – received the initial report on the proposal for a reformed work permit regulation from the commission of inquiry led by Anita Linder. The report included proposals on a new type of talent visa for highly skilled labor, updated income thresholds in order to support dependent family members, and the removal of time limited temporary work permits, amongst others.

 • EU-domstolen underkänner svensk ränteavdragsbegränsning

  EU-domstolen har nu meddelat sitt förhandsavgörande rörande undantaget från tioprocentsregeln i de svenska ränteavdragsbegränsningarna. Slutsatsen blev att den dåvarande lagstiftningen, som alltså innebar att avdrag för ränta inte skulle medges om det huvudsakliga skälet för skuldförhållandets uppkomst varit att intressegemenskapen skulle få en väsentlig skatteförmån, strider mot EU:s etableringsfrihet.

 • Dyrare med förmånsbil framöver

  Det ska bli dyrare att köra förmånsbil, enligt ett förslag från regeringen som just nu är ute på remiss. Som det ser ut idag är förmånsvärdena ofta lägre än vad kostnaderna skulle vara för att själv äga bilen, och det är alltså detta man vill komma ifrån genom att justera reglerna för förmånsberäkningen. Planen är att ändringen ska gälla bilar som tagits i trafik för första gången 1 juli 2021 eller senare.

 • Särskild fastighetstaxering 2021

  Under 2021 är det dags för särskild fastighetstaxering för fastighetstyperna lantbruk, hyreshus, ägarlägenhet, industri, täktmark, elproduktionsenhet och specialenhet. Småhus genomgår under 2021 en allmän fastighetstaxering, varför de inte omfattas av den särskilda fastighetstaxeringen. Fastighetsdeklarationen skickas ut i februari och ska vara inlämnad senast den 8 mars 2021. Skatteverkets e-tjänst öppnar redan i slutet av januari.

 • Brexit och den fortsatta tillämpningen av socialförsäkringsreglerna i utträdesavtalet

  Storbritannien och Nordirland lämnade EU den 1 februari 2020, men enligt reglerna i utträdesavtalet har rättigheterna kring socialförsäkring enligt gällande EU-regler varit oförändrade för brittiska medborgare under en övergångsperiod som upphör den 31 december 2020. Denna dag närmar sig med stormsteg, och många har undrat vad som kommer att hända därefter. Vi kan nu meddela att Försäkringskassan äntligen gjort några förtydliganden i detta avseende.

 • Brexit and the continued application of the social security coordination rules in the withdrawal agreement

  The UK left the EU on 1 February 2020 but as set out in the withdrawal agreement, the social security coordination rules according to current EU regulations have remained unchanged for UK citizens during a transition period that ends on 31 December 2020. That day is now fast approaching, and many have been left wondering what will happen afterwards. We are happy to report that the Swedish Social Insurance Agency has finally made some clarifications on this issue.

 • Tillhandahållande av vård vid läkarhus undantas från moms

  Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked bedömt att tjänster som en läkare tillhandahåller via sitt läkarbolag till ett läkarhus är undantagna från moms. Skatterättsnämnden ansåg inte att läkarbolaget tillhandahåller personal till läkarhuset, utan att det rör sig om momsfri sjukvård till patienterna.

 • Detaljer kring utvidgningen av betalningsanstånden (uppdaterad 210204)

  En av de första åtgärderna som vidtogs när pandemin lamslog företagen i våras var att regeringen införde en möjlighet till anstånd med tre månaders inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på anställdas löner i upp till ett år. De senaste veckorna har det i omgångar annonserats att dessa regler ska utökas på flera sätt, och nu har detaljerna kring detta kommit i en promemoria från Finansdepartementet.

 • Flera coronastöd utökas på nytt och frågan om utdelning och koncernbidrag lagregleras (uppdaterad 201222)

  Corona håller fortsatt grepp om ekonomin, och förra veckan presenterades en rad nyheter från regeringen för att fortsätta stötta företagen genom krisen. Detaljer om förlängningen av såväl omställningsstödet som omsättningsstödet presenterades, men också förslag på ett nytt omsättningsstöd för handelsbolag och en utökning av möjligheten till anstånd med skatteinbetalningar. Utöver detta skickades även förlängningen av stödet för korttidsarbete på remiss, tillsammans med ett förslag om särskild lagreglering av frågan om utdelning och koncernbidrag.

 • Ingen skyldighet att jämka tidigare fastighetsägares momsavdrag

  EU-domstolen har i ett förhandsavgörande avseende ett svenskt mål än en gång konstaterat att en köpare av en fastighet inte kan bli skyldig att jämka och återbetala moms som tidigare ägare har gjort avdrag för. Därmed är den tidigare Pactor-domen (C-622/11) tillämplig även på svenska förhållanden, där rättighet och skyldighet att jämka övertas av en skattskyldig köpare.