• Skatteverket vann mål om koncerninterna tjänster i fastighetskoncern

  Kammarrätten i Göteborg har gått på Skatteverkets linje vid bestämmande av prissättning för koncerninternt tillhandahållna tjänster, och ansett att samtliga moderbolagets kostnader ska ingå i beskattningsunderlaget för tjänsterna. Domen skulle dock kunna vara oförenlig med såväl EU-domstolens rättspraxis som OECD:s riktlinjer.

 • Stöd för korttidsarbete 2021 – nya regler

  Stödet för korttidsarbete har förlängts och kommer enligt de nya reglerna att gälla till och med juni 2021. I den här artikeln går vi igenom vad som är nytt och vad du behöver tänka på inför ansökan. Notera att det vi beskriver här gäller stöd för korttidsarbete under 2021 och att reglerna är delvis annorlunda för stöd som uppburits under 2020.

 • Underlag för stämpelskatt vid överlåtelse av fastighet som saknar taxeringsvärde

  Högsta domstolen har avgjort ett mål gällande underlag för beräkning av stämpelskatt när taxeringsvärde saknas. Vid överlåtelse av fastighet som saknar taxeringsvärde ska stämpelskatten beräknas på det högre av köpeskillingen och ett uppskattat taxeringsvärde, menar HD. Beslutet innebär en ändring av rättsläget då jämförelsevärdet, och underlaget för stämpelskatten, för denna typ av fastigheter tidigare har ansetts vara marknadsvärde enligt värdeintyg.

 • Nekat avdrag för utrangering när vissa delar av en byggnad inte rivits

  Högsta förvaltningsdomstolen meddelade nyligen en dom gällande utrangeringsavdrag för en byggnad som inte rivits i sin helhet. Avdrag medgavs inte då bärande konstruktionsdelar återanvänts vid uppförandet av en ny byggnad, och bolaget fick heller inte avdrag för de delar av byggnaden som faktiskt rivits.

 • Dubbelbeskattningsavtalen med Portugal och Grekland sägs upp

  Regeringen har meddelat att Sveriges dubbelbeskattningsavtal med Portugal respektive Grekland kommer att sägas upp med verkan från och med beskattningsår 2022. Bakgrunden är att dessa länder har infört riktade regler som innebär att svenskar som flyttar dit betalar låg eller ingen skatt alls på vissa svenska inkomster, och avtalen förhindrar Sverige från att beskatta inkomsterna enligt svenska regler.

 • EU-dom om momshanteringen vid tjänster mellan etableringar i filialstruktur

  Denna vecka kom domen från EU-domstolen i målet Danske Bank, som har sitt ursprung i ett svenskt förhandsbesked. Målet behandlar momshanteringen av gränsöverskridande tjänster inom ett företag där huvudkontoret som tillhandahåller tjänsten ingår i en momsgrupp med andra lokala företag i ett EU-land, och den filial som tar emot tjänsterna finns i ett annat EU-land.

 • Flera stödåtgärder förstärks och förlängs

  Några av de coronarelaterade nyheter vi hört om den senaste tiden rör bestämmelserna kring anstånd med skatteinbetalningar, de tillfälliga karens- och sjuklönereglerna och den slopade beskattningen vid gratis parkering och mindre gåvor till anställda. Dessutom är omställningsstödet för juni-juli 2020 åter på tapeten, och det kan också bli tal om ett så kallat nedstängningsstöd som i så fall också inkluderar lönekostnader.

 • How to optimize tax savings from fixed asset investments

  A combination of new incentives and complex rules means that enhancing cash flow through the proper treatment of fixed asset expenditure is a key priority in 2021. If identified correctly, 30-35% of the cost of typical capital projects is eligible for accelerated tax relief.

 • Åter möjligt att ansöka om omställnings- och omsättningsstöd

  Sedan några dagar tillbaka går det återigen att ansöka dels om omställningsstöd och dels om omsättningsstöd för enskilda näringsidkare – nu för perioden augusti 2020-februari 2021. Utöver detta har man också aviserat två månaders ytterligare förlängning av de båda stöden, samt att ett motsvarande stöd för handelsbolag och kommanditbolag kommer införas för perioden mars 2020-april 2021.

 • Tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier

  I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen att man planerar att införa en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier, och detaljerna har senare publicerats i en promemoria från Finansdepartementet. Företag som införskaffar maskiner och andra inventarier under 2021 kommer få avräkna 3,9 procent av anskaffningsvärdet på inventarierna mot sin beräknade skatt. I den här artikeln redogör vi för huvuddragen i förslaget.