• Nya regler för fåmansbolag och ägarstiftelser

  Finansdepartementet har idag remitterat en promemoria med förslag om två kompletteringar i de så kallade 3:12-reglerna, de särskilda skatteregler som gäller för ägare till fåmansföretag. Syftet är att förtydliga rättsläget och förhindra kringgåenden med hjälp av ägarstiftelser.

 • Rapporteringsskyldighet för digitala plattformar (DAC7)

  I slutet av mars antog EU-rådet nya regler för att förbättra det administrativa samarbetet i fråga om beskattning och för att möta de utmaningar som den ständigt ökande digitaliseringen av ekonomin medför. De nya reglerna innebär att digitala plattformsoperatörer måste rapportera inkomster som säljare på deras plattformar genererar från och med den 1 januari 2023.

 • The calculation of the total accumulative temporary work permit period

  In a new legal position, the Swedish Migration Agency has revised its interpretation on the calculation of the total permit period for work permits. This new interpretation states that all work permit periods over the past seven years must be considered in any new work permit application. The Swedish Migration Agency also clarifies when a fresh new seven-year period can be considered.

 • Beräkning av sammanlagd tillståndstid för arbetstillstånd

  Migrationsverket har i ett nytt rättsligt ställningstagande förtydligat beräkningen av sammanlagd tillståndstid för arbetstillstånd. Av det nya ställningstagandet framgår att all tillståndstid för arbetstillstånd de senaste sju åren ska beräknas och beaktas vid en kommande ansökan om arbetstillstånd. Vidare förtydligar Migrationsverket när en ny sjuårsperiod kan anses ha påbörjats.

 • Further expansion of the R&D deduction

  For the past few years, a special tax incentive has been in place in the form of a deduction of the social security contributions paid by employers for employees who work with research and development. In order to be eligible, that employees must devote at least 75 percent of their time to R&D activities, assessed on a monthly basis. The deduction was expanded as of 1 April 2020, and now, further expansion is under way. The Swedish government recently published its legislative proposal to increase the maximum proposed benefit once more and decrease the aforementioned threshold on working time to 50 percent.

 • Skatteverket vann mål om koncerninterna tjänster i fastighetskoncern

  Kammarrätten i Göteborg har gått på Skatteverkets linje vid bestämmande av prissättning för koncerninternt tillhandahållna tjänster, och ansett att samtliga moderbolagets kostnader ska ingå i beskattningsunderlaget för tjänsterna. Domen skulle dock kunna vara oförenlig med såväl EU-domstolens rättspraxis som OECD:s riktlinjer.

 • Stöd för korttidsarbete 2021 – nya regler

  Stödet för korttidsarbete har förlängts och kommer enligt de nya reglerna att gälla till och med juni 2021. I den här artikeln går vi igenom vad som är nytt och vad du behöver tänka på inför ansökan. Notera att det vi beskriver här gäller stöd för korttidsarbete under 2021 och att reglerna är delvis annorlunda för stöd som uppburits under 2020.

 • Underlag för stämpelskatt vid överlåtelse av fastighet som saknar taxeringsvärde

  Högsta domstolen har avgjort ett mål gällande underlag för beräkning av stämpelskatt när taxeringsvärde saknas. Vid överlåtelse av fastighet som saknar taxeringsvärde ska stämpelskatten beräknas på det högre av köpeskillingen och ett uppskattat taxeringsvärde, menar HD. Beslutet innebär en ändring av rättsläget då jämförelsevärdet, och underlaget för stämpelskatten, för denna typ av fastigheter tidigare har ansetts vara marknadsvärde enligt värdeintyg.

 • Nekat avdrag för utrangering när vissa delar av en byggnad inte rivits

  Högsta förvaltningsdomstolen meddelade nyligen en dom gällande utrangeringsavdrag för en byggnad som inte rivits i sin helhet. Avdrag medgavs inte då bärande konstruktionsdelar återanvänts vid uppförandet av en ny byggnad, och bolaget fick heller inte avdrag för de delar av byggnaden som faktiskt rivits.

 • Dubbelbeskattningsavtalen med Portugal och Grekland sägs upp

  Regeringen har meddelat att Sveriges dubbelbeskattningsavtal med Portugal respektive Grekland kommer att sägas upp med verkan från och med beskattningsår 2022. Bakgrunden är att dessa länder har infört riktade regler som innebär att svenskar som flyttar dit betalar låg eller ingen skatt alls på vissa svenska inkomster, och avtalen förhindrar Sverige från att beskatta inkomsterna enligt svenska regler.