• New proposal intending to extend EU free movement rights to British citizens post Brexit announced

  On 1st October 2019, the Swedish Ministry of Justice announced a new proposal protecting British citizens’ residence rights in Sweden should the UK crash out of the EU without a deal at the end of the month. The proposals include extending the EU principal of free movement for British citizens residing in Sweden prior to Brexit (currently 31st October) by creating new special permits (dubbed Brexit permits) effectively guaranteeing residence rights post Brexit and beyond the one-year grace period introduced by the government earlier this year.

 • Utomståenderegeln ej tillämplig i fåmansföretag med utomstående ägande

  Kammarrätten meddelade nyligen en dom som behandlar frågan om utomståenderegeln och särskilda skäl mot dess tillämpning. Till skillnad från förvaltningsrätten fann kammarrätten i avgörandet att den intäktsfördelning som uppstod enligt aktieägaravtalet stred mot syftet med 3:12-reglerna och att det därmed fanns särskilda skäl mot att tillämpa utomståenderegeln. Utdelning från berörda bolag skulle därför fördelas mellan inkomstslagen tjänst och kapital. I målet kom kammarrätten även fram till att en styrelseledamot kunde anses som verksam i betydande omfattning.

 • Extended work permit granted despite non-compliance with Annual Leave Act

  The Migration Court of Appeal in Sweden recently ruled that a work permit holder should be granted a permanent residence permit after four years of working in Sweden despite it not being shown that the individual had received vacation benefits aligned with the Swedish Annual Leave Act or the employment agreement.

 • New regulations proposed for residence permits for research and higher studies

  With the aim to implement the EU student and research directive 2016/801, the Swedish government will hand over a proposition to the parliament, proposing new regulations on residence permits for research and higher studies. The purpose of the proposed changes is to encourage more students, researchers and highly skilled individuals to come to Sweden, as well as make it easier for those who have studied in Sweden to stay here and work.

 • Nytt inlägg i friskvårdsföljetongen

  Vi går tyvärr inte från klarhet till klarhet när det gäller det skattefria friskvårdsbidraget; beloppsgränsen på 5 000 kr är ännu obekräftad och efter en dom från Högsta förvaltningsdomstolen i somras har Skatteverket ändrat sina relativt nya riktlinjer. Nu anser man återigen att ett friskvårdsbidrag som överstiger beloppsgränsen blir skattepliktigt i sin helhet.

 • Skattenyheter i budgeten för 2020

  Under några veckors tid har regeringen på löpande band producerat pressmeddelanden med försmak på innehållet i budgetpropositionen för nästa år – nu har den äntligen publicerats och en sammanfattning är på sin plats.

 • Ekonomisk arbetsgivare nu på ingång

  För flera år sedan aviserades det första förslaget om att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare i den svenska lagstiftningen, och att slopa den skattebefrielse som i särskilda situationer nu råder vid tillfälligt arbete i Sverige. Senast förra hösten kom kompletteringar till förslaget, men på grund av bland annat kort remisstid och en utdragen regeringsbildning blev reglerna skjutna på framtiden. Nu meddelar regeringen på nytt att man avser införa bestämmelserna, med start 1 januari 2021.

 • Vad är egentligen en vertikalt genomgående vägg?

  I ett nytt ställningstagande framhåller Skatteverket sin uppfattning att begreppet ‘vertikalt genomgående vägg’ vid en uppdelning av en byggnadskropp i flera byggnader innebär en lodrät vägg från golv till tak genom byggnadskroppens samtliga våningsplan utan förskjutning mellan våningsplanen. Något stöd för detta finns dock inte i praxis eller förarbeten.

 • Hur beskattas min exit? Nytt från Skatterättsnämnden

  Som ägare till ett fåmansaktiebolag ställs du inför många skattemässigt kluriga frågeställningar, vilka ofta har sin grund i de så kallade 3:12-reglerna. Reglernas komplexitet leder inte sällan till huvudbry när det är dags för ägarförändringar i bolaget. I sommar har två nya förhandsbesked från Skatterättsnämnden publicerats, som på olika sätt berör beskattningen när en ägare till ett fåmansbolag valt att göra en exit.

 • Koncernavdragsreglerna – en inskränkning av etableringsfriheten?

  Förhandsavgöranden avseende etableringsfriheten har meddelats av EU-domstolen i två svenska mål, Memira och Holmen. Kärnfrågan i båda målen gällde medlemsstaternas lagstiftning rörande utnyttjande av dotterbolags förluster när moderbolaget har hemvist i ett EU-land och dotterbolag i ett annat. För den svenska lagstiftningens del ställdes främst reglerna om koncernavdrag på prov. EU-domstolens slutsats var tvådelad – under vissa förutsättningar ansågs de svenska reglerna vara oproportionerliga, medan de i andra fall ansågs vara förenliga med EU-rätten.