• EU-domstolen underkänner svensk momsregel om återbetalning vid avbruten byggnation

  EU-domstolen har nyligen bedömt en specialregel i den svenska momslagen som innebär att rätten till momsavdrag återkallas och att momsen ska återbetalas vid ett och samma tillfälle, om den verksamhet som gett upphov till avdragsrätten inte blir av. Slutsatsen blev att bestämmelsen inte är förenlig med EU:s momsdirektiv, eftersom det är syftet vid inköpstillfället som är avgörande.

 • Förvaltningsrätten om utdelning och korttidsstöd

  Frågan om huruvida det är möjligt för en arbetsgivare att ta emot stöd för korttidsarbete samtidigt som man beslutar om utdelning eller koncernbidrag vållade debatt förra våren när pandemin slog till och åtgärdspaket med stöd till drabbade företag sattes in. Turerna var många men nu har domar från förvaltningsrätten börjat trilla in, och man kan bara konstatera att saken fortfarande inte är klar.

 • The social security agreement between Sweden and Japan

  A social security agreement between Sweden and Japan was signed on 11 April 2019. On 27 May 2021, the Swedish Government announced that they will now submit a legislative bill to the Swedish parliament, proposing to approve the agreement.

 • Socialförsäkringsavtalet mellan Sverige och Japan

  Ett socialförsäkringsavtal mellan Sverige och Japan skrevs under den 11 april 2019. I ett pressmeddelande den 27 maj 2021 har regeringen meddelat att de nu ska överlämna en proposition till riksdagen med förslag om att godkänna avtalet.

 • Förenklad fastighetstaxering 2022

  Under hösten 2021 genomgår hyreshusfastigheter och ägarlägenheter så kallad förenklad fastighetstaxering, vilket innebär att fastigheterna från den 1 januari 2022 kommer att erhålla nya taxeringsvärden. Fastighetsdeklarationerna skickas ut under september och ska, om inget anstånd erhålls, vara inlämnade till Skatteverket senast den 1 november 2021.

 • Justeringar i förslaget om införande av bankskatt

  Finansdepartementet remitterade i höstas ett förslag om att införa en så kallad riskskatt för kreditinstitut. Förslaget möttes av omfattande synpunkter från remissinstanserna, bl.a. Finansinspektionen och Svenska Bankföreningen. Regeringen har nu remitterat en ny promemoria med vissa förändringar i förslaget. Den stora nyheten är att skattebasen för svenska kreditinstitut ska breddas och att skattesatsen sänks från 0,06 procent (för 2022) respektive 0,07 procent (för åren därefter) till 0,05 procent respektive 0,06 procent.

 • Nya regler för fåmansbolag och ägarstiftelser

  Finansdepartementet har idag remitterat en promemoria med förslag om två kompletteringar i de så kallade 3:12-reglerna, de särskilda skatteregler som gäller för ägare till fåmansföretag. Syftet är att förtydliga rättsläget och förhindra kringgåenden med hjälp av ägarstiftelser.

 • Rapporteringsskyldighet för digitala plattformar (DAC7)

  I slutet av mars antog EU-rådet nya regler för att förbättra det administrativa samarbetet i fråga om beskattning och för att möta de utmaningar som den ständigt ökande digitaliseringen av ekonomin medför. De nya reglerna innebär att digitala plattformsoperatörer måste rapportera inkomster som säljare på deras plattformar genererar från och med den 1 januari 2023.

 • The calculation of the total accumulative temporary work permit period

  In a new legal position, the Swedish Migration Agency has revised its interpretation on the calculation of the total permit period for work permits. This new interpretation states that all work permit periods over the past seven years must be considered in any new work permit application. The Swedish Migration Agency also clarifies when a fresh new seven-year period can be considered.

 • Beräkning av sammanlagd tillståndstid för arbetstillstånd

  Migrationsverket har i ett nytt rättsligt ställningstagande förtydligat beräkningen av sammanlagd tillståndstid för arbetstillstånd. Av det nya ställningstagandet framgår att all tillståndstid för arbetstillstånd de senaste sju åren ska beräknas och beaktas vid en kommande ansökan om arbetstillstånd. Vidare förtydligar Migrationsverket när en ny sjuårsperiod kan anses ha påbörjats.