• Förhandsbesked om kvalificerade personaloptioner fastställt

  Högsta förvaltningsdomstolen har denna vecka fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked som innebär att personaloptionsprogram med teckningsoptioner som bärare kan omfattas av bestämmelserna om skattelättnader för kvalificerade personaloptioner.

 • Effekter som Covid-19 har på sjukförsäkringen

  På grund av pandemins fortsatta skadeverkningar har regeringen gett Försäkringskassan i uppdrag att analysera hur vårdbehovet inom hälso- och sjukvården inverkar på sjukförsäkringen, samt de sjukskrivnas rätt till ersättning och stöd för att återgå till arbete.

 • Flera coronarelaterade krisåtgärder förlängs

  På grund av pandemins fortsatta skadeverkningar har regeringen nu annonserat att man kommer förlänga såväl det så kallade omställningsstödet som de åtgärder som vidtagits på sjukförsäkringsområdet.

 • Residence permits for commuters

  The Migration Court of Appeal rules that third country national commuters working in Sweden should be granted a work and residence permit extension despite not residing in Sweden.

 • Ändrade regler i fastighetstaxeringslagen

  Regeringen föreslår ändringar i fastighetstaxeringslagen inför den allmänna fastighetstaxeringen av lantbruksenheter 2023. Förslaget innefattar även att det ska bli möjligt för Skatteverket att, inom fastighetstaxeringen, fatta omprövningsbeslut genom automatiserad behandling.

 • Lagrådsremiss om koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto

  Enligt de nya generella reglerna för ränteavdragsbegränsning får ett ej avdragsgillt negativt räntenetto inte kvittas mot underskottsavdrag som är koncernbidragsspärrat, vilket leder till att bolag i vissa fall måste betala skatt trots att de har underskott som inte utnyttjats. Detta har kritiserats hårt och nu har regeringen presenterat en lagrådsremiss till ändrad lagstiftning.

 • Sexmånadersregeln var inte tillämplig vid anställning utomlands

  Kammarrätten meddelade nyligen en dom som behandlar frågan om sexmånadersregeln och begränsningar i dess tillämpning. I avgörandet fann domstolen att sexmånadersregeln inte var tillämplig avseende en svensk medborgare som var anställd i Schweiz då han inte kunnat bevisa sin vistelse utanför Sverige i den omfattning som krävts. Tjänsteinkomsten blev därmed föremål för beskattning i Sverige samtidigt som avdrag medgavs till den del beskattning skett i Schweiz.

 • Förhandsbesked om konsekvenser av utdelningsavstående till stiftelse

  Skatterättsnämnden har lämnat ett förhandsbesked om konsekvenserna vid gåva av utdelning till en stiftelse, för såväl givaren som mottagaren. Utdelningen ska inte beskattas hos givaren, men räknas in i fullföljdskravet för stiftelsen. Förhandsbeskedet har överklagats.

 • Changes to the requirements for permanent residence

  In a recent legal position paper, the Swedish Migration Agency confirmed a court ruling stating that a permanent residence permit can only be granted if someone has been working in Sweden for at least three years and eight months (44 months) during the previous work permit period (out of a total of 48 months). Those who do not qualify for permanent residence but have worked in Sweden for more than 36 months (three years) may be granted a discretionary extension to qualify for permanent residence at a later date.

 • The Swedish government intends to introduce a more favorable taxation for certain foreign skilled workers and experts

  On June 24, in preparation for the negotiations regarding the 2021 state budget, the Swedish Ministry of Finance proposed amendments to the tax legislation related to employment income. The proposed amendments will lower the final tax liability on employment income for elderly as well as on income for all, over certain income levels. For foreign workers in Sweden, the most beneficial change is the intended extension of time during which a foreign worker may be covered by the Swedish expert tax relief.