• HFD om jämkning av tidigare fastighetsägares momsavdrag

  Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att köparen av en fastighet inte kan bli skyldig att återbetala moms via jämkning eftersom avdraget har gjorts av en tidigare ägare, i vart fall så länge ägarbytet inte skett via en verksamhetsöverlåtelse.

 • HFD avslår Skatteverkets yrkande om momsomvärdering av entreprenadtjänst

  Högsta förvaltningsdomstolen har i en nyligen avkunnad dom fastslagit att Skatteverket inte kunnat visa att en entreprenadtjänst har tillhandahållits till ett pris understigande marknadsvärde. Skatteverkets värderingsmodell för fördelning av vinst mellan fastighet (mark) och entreprenad har därför inte kunnat läggas till grund för en omvärdering av beskattningsunderlaget.

 • Tankar kring framtiden för 3:12-reglerna

  Frågan om framtiden för fåmansföretagen berör många och debatteras ofta inom skattepolitiken. Många upplever reglerna som svårtillämpade och krångliga. Det har tagits fram olika förslag till förändringar av regelverket – ett av dessa orsakade till och med en regeringskris för några år sedan. En forskningsrapport författad av nationalekonomen Håkan Selin har nyligen presenterats av SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. Rapporten ger dels en historik av reglerna, men beskriver också förslag till möjliga alternativa regler. Kanske denna rapport kan inspirera politiken till genomtänkta regelförändringar.

 • Ur höstbudgeten: Ny lag om källskatt på utdelning

  I budgetpropositionen för 2022 som presenterades tidigare i veckan aviserade regeringen att man avser att gå vidare med förslaget på en ny lag om källskatt på utdelning, och att man planerar att återkomma till riksdagen i denna fråga under 2022. Regeringen meddelar dock samtidigt att ikraftträdandet senareläggs 1,5 år jämfört med vad som tidigare föreslagits.

 • Budgetpropositionen för 2022

  Hösten är här, och så även den så kallade höstbudgeten. Magdalena Andersson presenterade i morse sitt budgetförslag för 2022 med fyra fokusområden; klimatomställningen ska gå snabbare, fler ska komma i arbete, välfärden ska stärkas och Sverige ska vara ett tryggt land för alla. Vad innebär detta att vi kan förvänta oss på skatteområdet framöver?

 • Transfer Pricing Firm of the Year – igen!

  För sjunde gången, och för andra året i rad, har tidskriften International Tax Review utsett EY till ”Swedish Transfer Pricing Firm of the Year”.

 • Förenklad fastighetstaxering för hyreshus och ägarlägenheter

  I höst står alla ägare av hyreshus och ägarlägenheter inför en förenklad fastighetstaxering (FFT22), vilket innebär att alla hyreshus och ägarlägenheter kommer att erhålla nya taxeringsvärden från och med 1 januari 2022. Fastighetsägare som har digital brevlåda får deklarationen redan den 13 september medan fastighetsägare som saknar digital brevlåda får vänta till den 30 september då den kommer per post. Deklarationen ska vara inlämnad till Skatteverket senast den 1 november om man inte blivit beviljad anstånd.

 • Nya regler som träder i kraft i sommar

  I sommar börjar en rad nya lagar och förordningar gälla rörande både skatter och coronarelaterade stöd. Det handlar bland annat om ändring i beräkningen av bilförmånsvärdena, flera nya bestämmelser om lägre arbetsgivaravgifter, ändrade momsregler vid e-handel mellan företag och konsumenter samt förlängt hyresstöd. Dessutom kommer beslut om korttidsstöd snart att bli offentliga till skillnad från vad som varit fallet tidigare.

 • HFD utreder frågetecknen om taxeringsvärde för byggnad under ombyggnation

  Nu har Högsta förvaltningsdomstolen avgjort frågan om hur värdet av ett hyreshus som är föremål för en genomgripande ombyggnation ska bestämmas vid fastighetstaxeringen. Domstolen kom bland annat fram till att restvärdet av den kvarvarande byggnadsstommen ska beaktas, i de fall då delar av den befintliga byggnaden behålls.

 • Stoppskrivelse mot överlåtelser av underskottsföretag

  De befintliga begränsningarna i att rulla tidigare års underskott framåt är för snäva, anser regeringen efter att Högsta förvaltningsdomstolen nyligen behandlat frågan. Förslaget är därför att införa en ny bestämmelse så att det efter en ägarförändring inte ska gå att utnyttja tidigare års underskott, om underskottet kan antas vara det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett. Detta kan komma att tillämpas på ägarförändringar som skett efter den 10 juni i år.