• Rapport från EU-domstolen om svensk dubbelbestraffning

  Frågan om svensk dubbelbestraffning i skattemål ligger för avgörande i EU-domstolen. I en förhandlingsrapport från domstolen sammanfattas de yttranden som lämnats från olika medlemsländerna och från kommissionen vad gäller frågan om det är möjligt att tillämpa både reglerna om skattetillägg och straffrättsliga regler på samma handling.

 • Behövs fyllnadsinbetalning till skattekontot?

  För att undvika kostnadsränta på eventuell tillkommande skatt utöver den preliminära debiteringen bör en extra inbetalning göras senast den 13 februari 2012. För företag med brutet räkenskapsår ändras de tidpunkter som styr beräkningen av kostnadsränta. Tänk därför på att betala in skatten i tid.

 • Se upp med överklagandefristen vid ersättningsärenden

  Kammarrätten gör en restriktiv bedömning av överklagandefrist i ersättningsärende. En överklagandefrist om tre veckor tillämpades för ett beslut om ersättning då det inte hade ansetts meddelats i samband med de ärenden som kostnaderna hänförde sig till, trots att beslut i dessa ärenden meddelats samma dag. I det här fallet skulle fristen annars ha varit två månader.

 • Ny skatteförfarandelag antagen

  Riksdagen har antagit propositionen om en ny skatteförfarandelag. Lagen berör i stort sett hela skatteförfarandet. Syftet med den nya lagen är att förenkla och förtydliga skatteförfarandet för att minska den administrativa bördan för såväl skattskyldiga som övriga parter. Lagen träder i kraft den 1 januari 2012.

 • Fråga om s.k. delikatessjäv vid Skatteverkets handläggning

  Den revisionspromemoria som låg till grund för Skatteverkets beslut om eftertaxering hade upprättats av sambon till skattenämndens ordförande. Enligt kammarrätten kan det inte uteslutas att jävsituationen kan ha påverkat utgången av ärendena . Skatteverkets beslut och förvaltningsrättens domar upphävs därför.

 • Ändrade regler för redovisning av koncernbidrag

  Principerna för redovisning av lämnade och mottagna koncernbidrag ändras för noterade moderföretag. Bakgrunden till ändringarna är att de tidigare principerna inte anses förenliga med IFRS.

 • Skatteverket fick bevisbörda för avdrag

  Det ansågs inte möjligt för Skatteverket att vägra avdrag för ingående moms då det var fråga om verkliga transaktioner och då de formella förutsättningarna för avdragsrätt inte var ifrågasatta.

 • Alltför generell fullmakt godtas inte

  En befullmäktigad person fick inte ut handlingar (deklarationer) från Skatteverket eftersom den fullmakt som presenterades ansågs vara för generellt utformad och dessutom inte var i original.

 • Lägre ränta på skattekontot

  Skatteverket sänker den s.k. basräntan till 1 procent. Basräntan styr nivåerna för intäkts- och kostnadsränta på skattekontot.

 • Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

  Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2012 en ny lagstiftning om skattereduktion för gåvor från privatpersoner till ideell verksamhet. Förslaget är detsamma som det som framfördes i en lagrådsremiss den 12 maj 2011.