• Översyn av beskattningen av hyresrätter och vissa andra boendeformer

  Regeringen har beslutat att tillsätta en kommitté med uppdrag att göra en översyn av beskattningen av bostäder som upplåts med hyresrätt, bostadsrätt i oäkta bostadsföretag eller kooperativ hyresrätt. Enligt kommittédirektivet är syftet med översynen att analysera skattereglernas effekt på boende i dessa upplåtelseformer.

 • Skatteverkets utredningsskyldighet triggades vid låneupplägg

  I två nyligen meddelade domar har kammarrätten ansett att det varit ett välkänt faktum att utländska bolag används för låneupplägg och att det, med hänsyn till de frågetecken som sådana lån väcker, får ses som närmast uteslutet att Skatteverket skulle ha godtagit ägarnas inkomstdeklarationer utan närmare utredning. Ägarna hade därför inte lämnat oriktig uppgift och grund för eftertaxering saknades.

 • Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet

  En särskild utredare får av Finansdepartement i uppgift att utreda hur rättsäkerheten i vissa delar av skatteförfarandet kan stärkas ytterligare. Åtgärderna får enligt instruktionerna inte innebära att effektiviteten i Skatteverkets kontrollverksamhet eller kvaliteten i enskildas uppgiftslämnande minskar.

 • Granskning av reglerna för F-skattsedel

  Reglerna om F-skatt ändrades 2009, b.la. för att uppdragstagare lättare skulle kunna få F-skattsedel utan att ha flera uppdragsgivare. Socialdemokraterna anser att detta har öppnat för arbetsgivare att tvinga anställda att bli företagare och kräver därför att de nya reglerna utreds.

 • Rapport från EU-domstolen om svensk dubbelbestraffning

  Frågan om svensk dubbelbestraffning i skattemål ligger för avgörande i EU-domstolen. I en förhandlingsrapport från domstolen sammanfattas de yttranden som lämnats från olika medlemsländerna och från kommissionen vad gäller frågan om det är möjligt att tillämpa både reglerna om skattetillägg och straffrättsliga regler på samma handling.

 • Behövs fyllnadsinbetalning till skattekontot?

  För att undvika kostnadsränta på eventuell tillkommande skatt utöver den preliminära debiteringen bör en extra inbetalning göras senast den 13 februari 2012. För företag med brutet räkenskapsår ändras de tidpunkter som styr beräkningen av kostnadsränta. Tänk därför på att betala in skatten i tid.

 • Se upp med överklagandefristen vid ersättningsärenden

  Kammarrätten gör en restriktiv bedömning av överklagandefrist i ersättningsärende. En överklagandefrist om tre veckor tillämpades för ett beslut om ersättning då det inte hade ansetts meddelats i samband med de ärenden som kostnaderna hänförde sig till, trots att beslut i dessa ärenden meddelats samma dag. I det här fallet skulle fristen annars ha varit två månader.

 • Ny skatteförfarandelag antagen

  Riksdagen har antagit propositionen om en ny skatteförfarandelag. Lagen berör i stort sett hela skatteförfarandet. Syftet med den nya lagen är att förenkla och förtydliga skatteförfarandet för att minska den administrativa bördan för såväl skattskyldiga som övriga parter. Lagen träder i kraft den 1 januari 2012.

 • Fråga om s.k. delikatessjäv vid Skatteverkets handläggning

  Den revisionspromemoria som låg till grund för Skatteverkets beslut om eftertaxering hade upprättats av sambon till skattenämndens ordförande. Enligt kammarrätten kan det inte uteslutas att jävsituationen kan ha påverkat utgången av ärendena . Skatteverkets beslut och förvaltningsrättens domar upphävs därför.

 • Ändrade regler för redovisning av koncernbidrag

  Principerna för redovisning av lämnade och mottagna koncernbidrag ändras för noterade moderföretag. Bakgrunden till ändringarna är att de tidigare principerna inte anses förenliga med IFRS.