• Tryckerimoms: Frågan om Condictio indebiti prövas i Högsta domstolen

  Högsta domstolen (HD) meddelar prövningstillstånd för att pröva om tryckerimomsfordran är en misstagsbetalning enligt principen om condictio indebiti. Nyköpings tingsrätt ger samtidigt tryckerikund delvis bifall mot tryckeriet enligt samma princip.

 • Moms på inträden till anläggningar (bl.a. simhallar) och evenemang

  Skatteverket vidgar sin syn när inträde till anläggningar eller evenemang ska ses som ett enda tillhandahållande. Om ett och samma pris tas ut för inträde oavsett hur kunden använder anläggningen ska inträdet ses som ett enda tillhandahållande. Den del av tillhandahållandet som för den genomsnittlige köparen är den huvudsakliga delen av de olika delar som ingår i inträdet avgör vilken skattesats som ska tillämpas.

 • Secondhandförsäljning kan komma att undantas

  Regeringen har utkommit med en promemoria avseende skattfrihet för ideell second hand-försäljning.

 • Förslag till finansskatt utreds

  Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska ta fram ett förslag till en skatt på finanssektorn.

 • Postmoms – Sverige förlorade i EU-domstolen

  Sverige förlorade i EU-domstolen gällande frågan om samhällsomfattande postbefordran ska vara momsfritt eller inte. EU-domstolen har nu avgjort frågan och fann att sådana posttjänster ska vara momsfria. Detta innebär att posten felaktigt debiterat moms på sina tjänster.

 • Skatteförslag i vårändringsbudgeten

  Regeringen redovisar i dag diverse förslag inom skatteområdet vilka redan tidigare i stor utsträckning aviserats. Dagens förslag avses träda i kraft den 1 augusti i år i den mån de ej avser förslag där man bibehåller tidigare regler. Ett antal övriga skatteförslag från regeringen vilka träder i kraft den 1 januari 2016 finns omnämnda i en artikel i skattenätet från den 27 mars.

 • Möjligheten till gruppregistrering till mervärdesskatt behålls

  Regeringen föreslår att momsgruppsreglerna inte avskaffas.

 • Förvaltningsrätten har bifallit överklagandet i ”Skandia-målet”

  Förvaltningsrätten i Stockholm anser att den svenska filialen inte är skyldig att förvärvsbeskatta sig för de kostnadsallokeringar som gjorts från huvudkontoret i USA.

 • Frivillig moms vid uthyrning till s.k. popup-butiker

  Ett bolag hade begärt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden och ville ha svar på om kravet på stadigvarande användning i reglerna om frivillig moms, är uppfyllt vid korttidsuthyrning av två lokaler som skulle användas som s.k. popup-butiker. Nämnden ansåg att bolagets avsikt var att kontinuerligt under en längre tid hyra ut lokalerna i momspliktig verksamhet och fann därför att uthyrningen uppfyllde kravet om stadigvarande användning, trots att respektive hyresgäst skulle hyra under en kortare tid. Detta innebär alltså de två uthyrningarna kunde omfattas av frivillig moms. Förhandsbeskedet är överklagat av Skatteverket.

 • Nedsättning av utgående moms utan kreditfaktura

  Kammarrätten har inte ansett kreditfakturor nödvändiga för nedsättning av utgående moms i ett fall där originalfakturor med moms aldrig hade utfärdats.