• Frivillig skattskyldighet på gemensamma utrymmen i gruppboende och rum till missbrukare

  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastslår att gemensamma utrymmen i ett gruppboende som nyttjas av både boende och personal kan bli föremål för frivillig skattskyldighet. Vidare konstaterar HFD att en kommuns upplåtelse av rum till missbrukare inte avser stadigvarande bostad.

 • Avdragsrätt för moms i filialer

  EU-domstolen har i ett beslut den 21 juni 2016 (mål nr C-393/15, ESET) slagit fast att en filial har avdragsrätt för moms på kostnader som uppstått i filiallandet, även då filialen huvudsakligen utfört interna transaktioner till huvudkontoret, som inte utgör omsättning i momshänseende.

 • Moms på idrottsanläggningar

  HFD medger inte prövningstillstånd i Friskis & Svettis-målet.

 • Ett antal skatteförslag har Lagrådsremitterats

  Regeringen har tidigare i år, bl.a. i vårpropositionen presenterat ett antal skatteförslag inför budgetpropositionen för 2017 vilken i normal ordning läggs fram i september. Nu har dessa förslag överlämnats till Lagrådet för yttrande därifrån inför den fortsatta processen. Förslagen är i samtliga fall tänkta att träda i kraft den 1 januari 2017.

 • Moms på idrottsanläggningar

  Idrottsklubbar som bildat bolag för att driva idrottsanläggningar kan sitta med momsrisker på grund av ny rättspraxis.

 • Momskostnader vid försäljning av dotterbolag till HFD

  Kammarrätten har tidigare i mål 10217-14 och 10218-14 beslutat att inte medge ett bolag avdragsrätt för konsultkostnader som uppstått i samband med försäljningen av ett dotterbolag. HFD har nu beslutat att ta upp målet för prövning.

 • Ingen moms på förvaltning av kommanditbolag

  Kammarrätten avslår Skatteverkets överklagande gällande påförande av moms för bolagets förvaltning av ett kommanditbolag. Enligt kammarrätten utgör förvaltningen inte någon omsättning ur momshänseende.

 • Jämkningsbestämmelse strider mot EU-rätten

  Bestämmelsen i 9:11 momslagen om återbetalning av ingående moms avdragen under uppförandeskede strider mot EU-rätten. Kammarrätten i Göteborg bedömer att det inte finns någon skyldighet att betala tillbaka ingående moms för tiden innan den frivilliga skattskyldigheten upphör om verksamheten aldrig påbörjas.

 • Skatteverket utreder delningsekonomins påverkan på skatteområdet

  Skatteverket har nu lämnat sin första delrapport i uppdraget att utreda hur delningsekonomin påverkar skatteområdet. I rapporten anger Skatteverket att reglerna är komplexa och försvårar förutsebarheten av beskattningskonsekvenser för aktörer på området. Särskilt lyfts bedömningar om arbetsgivaravgifter och moms upp som komplicerade.

 • Moms på uthyrning av lokal för idrottsutövning

  Skatteverket har i ett ställningstagande (dnr 131 11634-16/111) redogjort för sin nya inställning avseende gränsdragningen mellan skattefri uthyrning av fastighet och skattepliktig uthyrning av idrottslokal. Enligt Skatteverket ska vissa upplåtelser som tidigare bedömts som skattepliktiga nu bedömas som skattefria uthyrningar av lokaler. Ställningstagandet innebär även att då det finns flera hyresgäster så kan uthyrningen av samma lokal samtidigt utgöra momsfri lokaluthyrning och momspliktig idrottstjänst.