• Skatteverkets seminarium om BEPS

  Den 5 oktober presenterade OECD resultatet av skatteprojektet BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, som väntas få stor inverkan på reglerna för internationell företagsbeskattning, inklusive internprissättning. Den 1 december höll Skatteverket ett seminarium om BEPS för att ge sin syn på hur projektet påverkar Skatteverkets och företagens framtida arbete. Det var ett välbesökt och välarrangerat seminarium där såväl multinationella företag som skatterådgivare var representerade.

 • Slutgiltiga BEPS-Rapporter Publicerade av OECD

  OECD publicerade den 5 oktober slutgiltiga rapporter avseende samtliga 15 fokusområden som det två år långa Base Erosion and Profit Shifting-projektet (BEPS-projektet) berört. De 15 fokusområdena presenterades under 2013 och lyfte fram åtgärder inom varje område med syfte att minska internationell skatteflykt. Målet med BEPS-projektet har varit att ta fram rekommendationer och verktyg för myndigeter att implementera på lokal nivå och därigenom skapa ett omfattande och harmoniserat regelverk för internationell beskattning.

 • Nederländerna: nya dokumentationskrav

  Den 15 september 2015 publicerades ett nederländskt lagförslag avseende bolagsbeskattning (1) (se info nedan) . De föreslagna ändringarna inkluderar åtgärder för att anpassa den nederländska skattelagstiftningen till G20/OECD:s projekt Base Erosion and Profit Shifting (”BEPS”) Action 13. Lagförslaget innebär att bolag kommer bli skyldiga att upprätta dokumentation enligt OECD:s ”three-tier approach” (dvs. Masterfile, Local file och CbCr, 2) se tidigare artikel rörande BEPS Action 13 nedan ). Reglerna kommer att tillämpas från och med räkenskapsåret som börjar den 1 januari 2016 eller senare.

 • Budgetpropositionen 2016

  Regeringen har nu på morgonen presenterat budgetpropositionen för 2016. Sammanfattningsvis följer budgetpropositionen de skatteförslag som regeringen presenterat under hösten. Nedan följer en kort summering. Skattenätet kommer att uppdateras med artiklar som behandlar del av förslagen i mer detalj.

 • OECD: Publiceringsdatum för slutliga BEPS-rapporter

  Den 19 juli 2013 presenterade OECD sin ”Action Plan” för att hindra vinstförflyttningar och erosion av medlemstaternas skattebaser. Handlingsplanen innehåller 15 åtgärdspunkter och beskriver det arbete och åtgärder som OECD ämnar företa för att motverka vinstförflyttningar och erosion av medlemstaternas skattebaser, tidsfrister för detta arbete samt resurser och metoder nödvändiga för att genomföra dessa åtgärder.

 • Implementering av ”country-by-country reporting”

  Den 6 februari 2015 publicerade OECD ”Action 13: Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting” (”vägledningen”). Vägledningen innehåller riktlinjer för hur den så kallade ”country-by-country report” (”CbC-rapporten”) ska implementeras. CbC-rapporten är en del av Action 13 i G20/OECD:s BEPS projekt som Skattenätet tidigare rapporterat om. Vägledningen stadgar att den första CbC-rapporten ska lämnas in avseende beskattningsår som påbörjas 1 januari 2016 eller senare. Vidare stadgas att CbC-rapporten ska lämnas in i hemviststaten för koncernens yttersta moderbolag och tillhandahållas till andra relevanta stater genom ett automatiskt informationsutbyte. Vägledningen innehåller även översiktlig information avseende implementering av ”Masterfile” och ”local file” konceptet.

 • Spanien: “country-by-country reporting

  Den 20 januari 2015, aviserade det spanska finansdepartementet att en skyldighet att upprätta så kallad ”country-by-country reporting” (”CbCr”) kommer att inkluderas i den kommande förordningen rörande bolagsbeskattning (”förordningen”). Förordningen väntas antas under första halvåret 2015 och träda ikraft den 1 januari 2016.

 • Tax Alert: BEPS actions 8-10 avseende bl.a. begreppet risk inom internprissättning

  I utkastet finns förslag till förändringar och tillägg i OECD:s riktlinjer vilka styr när viss riskallokering bör tillåtas eller ej beaktas av länders skattemyndigheter. I fall där armlängdsprincipen bedöms leda till orimliga följder finns även förslag till speciella åtgärder.

 • Ny undersökning om transfer pricing

  Skattemyndigheters transfer pricing – utredningar och revisioner blir globalt mer vidspridda och omfattande.

 • Ny undersökning om transfer pricing

  Ingressen (fyll med text)