• Lagrådsremiss: TP-dokumentation och CbC-rapporter

  Den 19 oktober 2016 överlämnade regeringen en lagrådsremiss till Lagrådet om genomförande av OECD:s standard för dokumentation av internprissättning och land-för-land-rapportering. Lagförslaget innebär att det införs bestämmelser om land-för-landrapporter på skatteområdet och automatiskt utbyte av sådana land-för-land-rapporter mellan skattemyndigheterna i EU:s medlemsstater och mellan skattemyndigheterna i de stater och jurisdiktioner som har undertecknat det multilaterala avtalet om land-för-land-rapportering.

 • HFD-dom: Tillämpning av korrigeringsregeln

  Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att 14 kap. 19 § inkomstskattelagen kan tillämpas när ett avtal med visst villkor ersätts med ett avtal med ett sämre, men i och för sig marknadsmässigt, villkor.

 • Skatteverket lämnar förslag om internprissättning och land-för-land-rapportering

  Skatteverket har överlämnat en knappt 90 sidor lång promemoria till Finansdepartementet, vari det bland annat föreslås att Sverige ska införa så kallad land-för-land-rapportering för stora koncerner i enlighet med OECD:s förslag. Dessutom föreslås att dokumentationsskyldigheten avseende internprissättning utvidgas till att också avse fasta driftställen och handelsbolag.

 • Sverige undertecknar avtal om informationsutbyte

  Den 27:e januari undertecknade Sverige, tillsammans med 30 andra länder, ett avtal om utbyte av ”Country-by-Country” (CbC) rapporter på skatteområdet.
  Som en del i det fortsatta arbetet att öka insynen i multinationella företag (initierat av OECD och G20-länderna i det så kallade BEPS-projektet) undertecknades den 27:e januari ett multilateralt avtal som reglerar rätten för 31 länder att utbyta CbC rapporter mellan varandra. Undertecknandet ses som en viktig milstople i implementeringen av BEPS-projektet.

 • Slutgiltiga BEPS-rapporter publicerade av OECD

  OECD publicerade den 5 oktober slutgiltiga rapporter avseende samtliga 15 fokusområden som det två år långa Base Erosion and Profit Shifting-projektet (BEPS-projektet) berört. De 15 fokusområdena presenterades under 2013 och lyfte fram åtgärder inom varje område med syfte att minska internationell skatteflykt. Målet med BEPS-projektet har varit att ta fram rekommendationer och verktyg för myndigeter att implementera på lokal nivå och därigenom skapa ett omfattande och harmoniserat regelverk för internationell beskattning.

 • Nederländerna: nya dokumentationskrav

  Den 15 september 2015 publicerades ett nederländskt lagförslag avseende bolagsbeskattning (1) (se info nedan) . De föreslagna ändringarna inkluderar åtgärder för att anpassa den nederländska skattelagstiftningen till G20/OECD:s projekt Base Erosion and Profit Shifting (”BEPS”) Action 13. Lagförslaget innebär att bolag kommer bli skyldiga att upprätta dokumentation enligt OECD:s ”three-tier approach” (dvs. Masterfile, Local file och CbCr, 2) se tidigare artikel rörande BEPS Action 13 nedan ). Reglerna kommer att tillämpas från och med räkenskapsåret som börjar den 1 januari 2016 eller senare.

 • Implementering av ”country-by-country reporting”

  Den 6 februari 2015 publicerade OECD ”Action 13: Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting” (”vägledningen”). Vägledningen innehåller riktlinjer för hur den så kallade ”country-by-country report” (”CbC-rapporten”) ska implementeras. CbC-rapporten är en del av Action 13 i G20/OECD:s BEPS projekt som Skattenätet tidigare rapporterat om. Vägledningen stadgar att den första CbC-rapporten ska lämnas in avseende beskattningsår som påbörjas 1 januari 2016 eller senare. Vidare stadgas att CbC-rapporten ska lämnas in i hemviststaten för koncernens yttersta moderbolag och tillhandahållas till andra relevanta stater genom ett automatiskt informationsutbyte. Vägledningen innehåller även översiktlig information avseende implementering av ”Masterfile” och ”local file” konceptet.

 • Förvaltningsrätten godkänner ”omkaraktärisering” av ett spelbolags transaktioner

  Ett spelbolag genomförde en omstrukturering inom koncernen där det beslutades att flytta så gott som samtliga delar av den svenska teknik- och produktionsutvecklingsverksamheten till koncernbolag på Malta. Skatteverket hävdade att en funktionsanalys visade att det svenska bolaget såväl före som efter beslutet om omstrukturering har innehaft betydelsefull branschkännedom och teknisk expertis, att antalet anställda i det svenska bolaget ökat kraftigt efter beslutet om omstrukturering samt att det maltesiska bolaget till vilket verksamheten överförts endast har haft en mindre personalstyrka bestående av säljare. Merparten av de anställda i det svenska bolaget har varit sysselsatta inom teknikfunktioner innefattande både högpresterande och kundanpassad teknisk utveckling och support. Vidare hävdade Skatteverket att strategiska beslut för koncernen fortsättningsvis fattats av styrelse och ledning som huvudsakligen varit verksamma och anställda i det svenska bolaget.

 • Nekat avdrag för högre ränta vid omförhandlat lån

  Kammarrätten i Göteborg har prövat frågan om en räntehöjning vid ett omförhandlat lån och nekat avdrag för räntehöjningen som påförts genom det nya avtalet.

 • OECD publicerar nya riktlinjer avseende internprissättningsdokumentation

  OECD publicerade i dagarna dokumentet ”Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting” innehållandes nya riktlinjer avseende internprissättningsdokumentation. De av OECD föreslagna förändringarna ställer stora krav på multinationella koncerner att tillhandahålla utförlig information om varje bolag inom koncernen.