• Nya regler om TP-dokumentation och CbC-rapportering antagna

  Riksdagen antog den 1 mars regeringens lagförslag ”Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet”. Lagstiftningen innebär att det nuvarande regelverket för internprissättningsdokumentation utvidgas i enlighet med OECD:s standard och att det införs en rapporteringsskyldighet genom land-för-land-rapporter. Ett automatiskt utbyte av nämnda rapporter mellan skattemyndigheterna i EU och i de jurisdiktioner som har undertecknat det multilaterala avtalet om land-för-land-rapportering innefattas också.

 • Lagförslag om TP och CbC-rapportering

  Regeringen publicerade nyligen på sin hemsida propositionen ”Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet”. Lagförslaget innebär att det införs bestämmelser om land-för-land-rapporter på skatteområdet och automatiskt utbyte av sådana land-för-land-rapporter mellan skattemyndigheterna i EU:s medlemsstater och mellan skattemyndigheterna i de stater och jurisdiktioner som har undertecknat det multilaterala avtalet om land-för-land-rapportering.

 • Lagrådsremiss: TP-dokumentation och CbC-rapporter

  Den 19 oktober 2016 överlämnade regeringen en lagrådsremiss till Lagrådet om genomförande av OECD:s standard för dokumentation av internprissättning och land-för-land-rapportering. Lagförslaget innebär att det införs bestämmelser om land-för-landrapporter på skatteområdet och automatiskt utbyte av sådana land-för-land-rapporter mellan skattemyndigheterna i EU:s medlemsstater och mellan skattemyndigheterna i de stater och jurisdiktioner som har undertecknat det multilaterala avtalet om land-för-land-rapportering.

 • HFD-dom: Tillämpning av korrigeringsregeln

  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har förklarat att 14 kap. 19 § inkomstskattelagen (IL) kan tillämpas när ett avtal med visst villkor ersätts med ett avtal med ett sämre, men i och för sig marknadsmässigt, villkor.

 • Skatteverket lämnar lagförslag ang. TP och BEPS

  I slutet av 2015 fick Skatteverket i uppdrag av Finansdepartementet att utarbeta ett förslag till lagstiftning ang. hur åtgärdspunkt 13 i G20/OECD:s stora skatteprojekt, det s.k. BEPS-projektet, ska implementeras i Sverige. Därutöver skulle även förslag lämnas ang. genomförandet av EU-direktivet om ändring i rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning, avseende land-för-land-rapportering och automatiskt utbyte av sådana rapporter.

  I fredags, den 29 april, lämnades promemorian om knappt 90 sidor till Finansdepartementet vari det t.ex. föreslås att Sverige ska införa s.k. land-för-land-rapportering för stora koncerner i enlighet med OECD:s förslag.

 • Sverige undertecknar avtal om informationsutbyte

  Den 27:e januari undertecknade Sverige, tillsammans med 30 andra länder, ett avtal om utbyte av ”Country-by-Country” (CbC) rapporter på skatteområdet.
  Som en del i det fortsatta arbetet att öka insynen i multinationella företag (initierat av OECD och G20-länderna i det så kallade BEPS-projektet) undertecknades den 27:e januari ett multilateralt avtal som reglerar rätten för 31 länder att utbyta CbC rapporter mellan varandra. Undertecknandet ses som en viktig milstople i implementeringen av BEPS-projektet.

 • Skatteverkets seminarium om BEPS

  Den 5 oktober presenterade OECD resultatet av skatteprojektet BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, som väntas få stor inverkan på reglerna för internationell företagsbeskattning, inklusive internprissättning. Den 1 december höll Skatteverket ett seminarium om BEPS för att ge sin syn på hur projektet påverkar Skatteverkets och företagens framtida arbete. Det var ett välbesökt och välarrangerat seminarium där såväl multinationella företag som skatterådgivare var representerade.

 • Slutgiltiga BEPS-Rapporter Publicerade av OECD

  OECD publicerade den 5 oktober slutgiltiga rapporter avseende samtliga 15 fokusområden som det två år långa Base Erosion and Profit Shifting-projektet (BEPS-projektet) berört. De 15 fokusområdena presenterades under 2013 och lyfte fram åtgärder inom varje område med syfte att minska internationell skatteflykt. Målet med BEPS-projektet har varit att ta fram rekommendationer och verktyg för myndigeter att implementera på lokal nivå och därigenom skapa ett omfattande och harmoniserat regelverk för internationell beskattning.

 • Nederländerna: nya dokumentationskrav

  Den 15 september 2015 publicerades ett nederländskt lagförslag avseende bolagsbeskattning (1) se info nedan) . De föreslagna ändringarna inkluderar åtgärder för att anpassa den nederländska skattelagstiftningen till G20/OECD:s projekt Base Erosion and Profit Shifting (”BEPS”) Action 13. Lagförslaget innebär att bolag kommer bli skyldiga att upprätta dokumentation enligt OECD:s ”three-tier approach” (dvs. Masterfile, Local file och CbCr, 2) se tidigare artikel rörande BEPS Action 13 nedan ). Reglerna kommer att tillämpas från och med räkenskapsåret som börjar den 1 januari 2016 eller senare.

 • Budgetpropositionen 2016

  Regeringen har nu på morgonen presenterat budgetpropositionen för 2016. Sammanfattningsvis följer budgetpropositionen de skatteförslag som regeringen presenterat under hösten. Nedan följer en kort summering. Skattenätet kommer att uppdateras med artiklar som behandlar del av förslagen i mer detalj.