• Incitamentsprogram: Förlängd utredningstid

  Regeringen beslutade i går om förlängd tid för utredningen om skatteregler för incitamentsprogram som följd av dess begäran. Utredningen får nu till senast den 15 mars 2016 på sig att bli färdig.

 • HFD ändrar förhandsbesked om investeringssparkonto

  Fondandelar noterade på Irish Stock Exchange anses upptagna till handel på en reglerad marknad enligt lagen om investeringssparkonto. Följaktligen ändrar Högsta förvaltningsdomstolen förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden.

 • Tillståndsmärket i passet slutar gälla den 20 maj 2015

  De gamla tillståndmärkena som tidigare suttit i passen som bevis på uppehållstillstånd i Sverige slutar gälla den 20 maj 2015. Den som har ett tillståndsmärke i sitt pass ska därför boka tid på Migrationsverket för att byta ut märket mot ett uppehållstillståndskort.

 • Svensk beskattning strider mot den fria rörligheten

  Skatterättsnämnden har i två förhandsbesked kommit fram till att svensk beskattning av incitamentsprogram strider mot den fria rörligheten inom EU.

 • Negativ ränta på inlåningskonto och ISK

  Skatteverket har i dagarna lämnat ett ställningstagande (2015-02-16 dnr 131 94691-15/111) om frågor om negativ ränta på inlåningskonto samt investeringssparkonto. Sammanfattningsvis uttalas följande: Om en bank väljer att ta ut en avgift (negativ ränta) av en kund för dennes inlåningskonto anser Skatteverket att denna avgift inte är avdragsgill.Skatteverket anser att schablonintäkten på ett investeringssparkonto och avkastningsskatten på en kapitalförsäkring blir noll kronor om statslåneräntan skulle vara negativ den 30 november året innan inkomståret.

 • Regerings-pm: Slopad skattereduktion för gåvor

  Regeringen skickade i fredags ut ett förslag på remiss om slopad skattereduktion för gåvor samt Skatteverkets hantering med godkännande av gåvomottagare. Enligt förslaget ska detta ske från och med 1 januari 2016.

 • Möjligt att resa utan pass inom EU

  Regeringen föreslår i en lagrådsremiss förändringar i den svenska lagstiftningen vilket innebär ökade möjligheter för svenska medborgare att resa utan pass till EU-medlemstater utanför Schengenområdet vid innehav av ett nationellt identitetskort.

 • Utredningsförslag: Specialisering för skattemål

  Betänkandet, Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål, SOU 2014:76, överlämnades nyligen till regeringen och justitiedepartementet. Häri finns förslag på bl.a. att alla förvaltnings- och kammarrätter ska ha en domstolsintern specialisering för skattemål vilket syftar till att uppnå en stärkt rättssäkerhet, bättre kvalitet och ökad effektivitet i hanteringen av dessa mål.

 • Arbetskraftsinvandring: Åtgärder mot regelmissbruk

  Från och med den 1 augusti 2014 har Migrationsverket fått möjlighet att under löpande tillståndstid kontrollera att arbetsgivaren följer de erbjudna anställningsvillkoren, i synnerhet lönen. Tidigare har kontroll bara kunnat ske i samband med prövning av ansökningar om arbetstillstånd.

 • Migrationsverkets riktlinjer:Minimilöner

  Migrationsverkets ställningstagande bringar klarhet i frågan om hur en anställds ersättning ska se ut för att kraven för arbetstillstånd ska vara uppfyllda. Arbetsgivare rekommenderas att se över sina policies avseende arbetstagare utsända till Sverige för att säkerställa efterlevnad av kraven i det nya ställningstagandet.