• Ej dubbelbeskattning på ärvda aktier som säljs

  Nyligen meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) en dom som behandlar frågan vilket anskaffningsvärde för aktier en dödsbodelägare ska använda när dödsboet beskattats som om aktierna avyttrats i samband med utskiftningen i dödsboet – den avlidnes ursprungliga anskaffningsvärde eller marknadsvärdet vid tidpunkten för utskiftningen. HFD fann att dödsbodelägaren skulle använda den avlidnes anskaffningsvärde, vilket skulle leda till dubbelbeskattning av skillnaden mellan den avlidnes ursprungliga anskaffningsvärde och tillgångarnas marknadsvärde vid tidpunkten för utskiftningen. Dubbelbeskattningen undanröjdes dock genom en ändamålsenlig tolkning av det nordiska dubbelbeskattningsavtalet.

 • Socialförsäkringsavtal: Sverige/Filippinerna

  Ett socialförsäkringsavtal mellan Filippinerna och Sverige skrevs under den 15 oktober. Socialdepartementet avser att lämna en proposition om godkännande och ikraftträdande till riksdagen under våren 2016.

 • Budgetpropositionen 2016

  Regeringen har nu på morgonen presenterat budgetpropositionen för 2016. Sammanfattningsvis följer budgetpropositionen de skatteförslag som regeringen presenterat under hösten. Nedan följer en kort summering. Skattenätet kommer att uppdateras med artiklar som behandlar del av förslagen i mer detalj.

 • Basbeloppen justeras 2016

  Regeringen har fastställt ett antal olika index vilka bl.a. påverkar diverse ersättningar. Prisbasbeloppen sänks något och inkomstbasbeloppet höjs. Det medför bland annat något lägre garantipensioner, studiemedel och sjuk- och föräldraersättningar. Inkomstpensionerna ökar däremot 2016, till följd av den positiva balanseringen i pensionssystemet.

 • Budgetproposition 2016: Skatteförändringsförslag

  Regeringen avser föreslå följande förändringar på skatteområdet i budgetpropositionen för 2016. Förslagen har presenterats tidigare men vissa justeringar har skett inom några av dem. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Budgetpropositionen kommer att presenteras den 21 september.

 • Nya arvsregler i internationella sammanhang

  Från och med i går, den 17 augusti 2015, föreligger nya arvsregler i internationella fall. Det är en EU-förordning som ligger till grund för dessa regeländringar och regeringen lämnade i april i år en proposition för att anpassa det svenska regelverket till denna förordning. Propositionen antogs av riksdagen den 17 juni och från och med i går gäller som nämnts den nya EU-förordningens regler i Sverige såväl som i övriga EU-stater, med, märk väl, undantag dock för Storbritannien, Irland och Danmark.

 • Försök att förbättra samarbete mellan myndigheter

  Migrationsverkets nationella samordning har startat fyra servicecenter som ett pilotprojekt för att utveckla samarbetet med andra myndigheter.

 • Tjänstepensionsbeskattnings-utredningen är klar

  I dag kom slutbetänkandet från just nämnda utredning (SOU 2015:68) som innehåller en översyn av den s.k. tryggandelagen och de skatteregler som ansluter till denna lag och samordningen dem emellan. Som följd av förändrade tjänstepensionsavtal och ökad internationalisering är en anpassning till detta av dagens regler lämplig och förslag på anpassning till aktuella tjänstepensionsplaner liksom förslag till mer neutralitet mellan de olika sätt att trygga pensionsutfästelser samt underlättande av byte av tryggandeform presenteras. Även reglerna för tjänstepensionsförsäkringar föreslås ändras i syfte att underlätta en flexiblare pensionering för arbetstagare. Utredningen föreslår att de nya reglerna man presenterat träder i kraft den 1 januari 2017.

 • Förslag om höjda försenings – och kontrollavgifter

  I förra veckan överlämnade regeringen en lagrådsremiss med förslag om diverse höjningar av såväl försenings-som kontrollavgifter enligt skatteförfarandelagen.

  Då dessa förseningsavgifter varit oförändrade sedan år 2003 och kontrollavgifterna för personalliggare varit oförändrade från dess att bestämmelser om sådana trädde i kraft 2007 anser regeringen att det bland annat av den anledningen är på sin plats med en höjning. Sammalunda gäller för kontrollavgifter rörande kassaregister och dito avseende dokumentationsskyldighet vid upplåtelse av torg-och marknadsplats samt vid omsättning av investeringsguld vilka också varit på samma nivå under många år.

 • Utfärdande av elektroniska visum till Indien

  Den indiska regeringen har infört möjligheten att utfärda elektroniska turist- och affärsvisum (så kallade eTourist Visa/eTV) för 43 länder. Från den 15 juni 2015 kommer ytterligare 31 länder ingå i det nya visumsystemet, däribland Sverige.