• Utfärdande av elektroniska visum till Indien

  Den indiska regeringen har infört möjligheten att utfärda elektroniska turist- och affärsvisum (så kallade eTourist Visa/eTV) för 43 länder. Från den 15 juni 2015 kommer ytterligare 31 länder ingå i det nya visumsystemet, däribland Sverige.

 • LR-remiss: ISK, K-försäkring och investeraravdrag

  I går överlämnade regeringen en lagrådsremiss avseende förslag på höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto respektive kapitalförsäkring. I samma lagrådsremiss lämnas även förslag på ändring av reglerna om s.k. investeraravdrag. Sistnämnda förslag föranleds av nya riktlinjer från Europeiska kommissionen om statligt stöd och förslaget regeringen nu lämnar betyder ytterligare inskränkning i möjligheten att erhålla ett investeraravdrag. Alla nu nämnda förslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

 • Lagrådsremiss: Slopad skattereduktion för gåvor

  I går överlämnade regeringen lagrådsremissen avseende förslag att skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet och därtill sammankopplade förfarande med godkännande av gåvomottagare ska slopas från och med 1 januari 2016.

 • Privat pensionssparande: Avdragsrätten slopas

  Den 1 januari 2015 sänktes den fasta delen av avdraget för privat pensionssparande från 12 000 till 1 800 kronor per år. I budgetpropositionen för 2015 aviserade regeringen att pensionssparavdraget bör slopas helt 2016.

  Regeringen har nu lämnat en lagrådsremiss om detta. I lagrådsremissen föreslås att rätten att göra avdrag för premier för pensionsförsäkring och inbetalningar på pensionssparkonto (pensionssparavdrag) med ett fast belopp om 1 800 kronor per år ska slopas. Detta föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

 • Fondförsäkring med 1 % risk anses som K-försäkring

  Skatterättsnämnden (SRN) har i ett nyligen meddelat förhandsbesked, dnr 77-13/D 2015-03-13, ansett en fondförsäkring med en risk för försäkringstagaren uppgående till en procent utgöra en kapitalförsäkring.

 • Finansdepartementets förslag inför budgetpropositionen 2016

  Finansdepartementet har idag kommit med ett pressmedelande om vissa skattefrågor inför budget propositionen för 2016. De frågor som berörs är höjd beskattning på investeringssparkonton, kapitalförsäkringar, ROT- och RUT-avdrag och höjda bränsleskatter.

 • Incitamentsprogram: Förlängd utredningstid

  Regeringen beslutade i går om förlängd tid för utredningen om skatteregler för incitamentsprogram som följd av dess begäran. Utredningen får nu till senast den 15 mars 2016 på sig att bli färdig.

 • Investeringssparkonto: HFD ändrar förhandsbesked

  Fondandelar noterade på Irish Stock Exchange anses upptagna till handel på en reglerad marknad enligt lagen om investeringssparkonto. Följaktligen ändrar Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) Skatterättsnämndens förhandsbesked.

 • Tillståndsmärket i passet slutar gälla den 20 maj 2015

  De gamla tillståndmärkena som tidigare suttit i passen som bevis på uppehållstillstånd i Sverige slutar gälla den 20 maj 2015. Den som har ett tillståndsmärke i sitt pass ska därför boka tid på Migrationsverket för att byta ut märket mot ett uppehållstillståndskort.

 • Svensk beskattning strider mot den fria rörligheten

  Skatterättsnämnden har i två förhandsbesked kommit fram till att svensk beskattning av incitamentsprogram strider mot den fria rörligheten inom EU.