• Migrationsverkets riktlinjer:Minimilöner

  Migrationsverkets ställningstagande bringar klarhet i frågan om hur en anställds ersättning ska se ut för att kraven för arbetstillstånd ska vara uppfyllda. Arbetsgivare rekommenderas att se över sina policies avseende arbetstagare utsända till Sverige för att säkerställa efterlevnad av kraven i det nya ställningstagandet.

 • Vad händer vid årskiftet ?

  Som följd av att Alliansens budgetmotion i veckan vann majoritet i rikdagen kan man fråga sig vad som gäller fr.o.m 1 januari 2015.
  Alliansen lade tidigare i höstas en s.k. skuggbudget, d.v.s. en budgetmotion med diverse förslag att genomföra bl.a. från och med årsskiftet samt diverse förslag att inte genomföra diverse förslag från nuvarande regering.

  Vad som kan utläsas och bedömas bli följden av detta är i fråga om skatter och avgifter är på det stora hela taget följande:

 • EU-direktivet:Företagsinterna förflyttningar av arbetstagare

  För att förenkla för multinationella företag att tillfälligt flytta kvalificerad arbetskraft till koncernföretag inom EU så har ett nytt direktiv antagits av Europaparlamentet och Rådet. Direktivet avser både förflyttningar från medlemsländer och tredje land och är tillämpligt på tre kategorier arbetstagare: chefer, specialister och trainees.

 • Radikal norsk skattereform föreslås

  En norsk utredning (NOU 2014:13) överlämnade den 2 december förslag om ändringar i bland annat den norska bolagsskatten. Enligt utredningen bör beskattning flyttas från inkomster på arbete och bolag till beskattning av egendom och konsumtion. Huvudsyftet är att locka fler investeringar till Norge.

 • Expertskatt, negativ HFD-dom

  Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom meddelad i Stockholm den 26 november i mål nr 1495-14 slagit fast att skattelättnaderna ska beaktas vid prövningen om en arbetstagare med nettolöneavtal har rätt till skattelättnader vid bedömningen av om lönekriteriet är uppfyllt och månadslönen därmed överstiger två prisbasbelopp (lön överstigande 88 800 kr år 2014 och 89 000 kr år 2015).

 • Statslåneräntan 0,90 % 30/11-2014

  Riksgäldskontoret har i dag fastställt statslåneräntan per den 30 november 2014 till 0,90 %.

 • FATCA- avtalet på lagrådsremiss

  Den 20 november 2014 överlämnade Regeringen FATCA-avtalets remiss till lagrådet, innehållande förslag till de författningar som krävs för att genomföra FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

 • Alliansens skuggbudget

  Alliansen har tidigare i veckan presenterat sin budgetmotion inför 2015. Denna bygger i stora delar på den proposition som dåvarande regering lade fram i våras. I korthet föreslås följande inkomstökningar till statsfinanserna:

 • Ny dom från EU-domstolen kan påverka svenska regler om expertskatt

  EU-domstolen (EUD) i Luxemburg har i ett nytt mål konstaterat att italienska regler om beskattning av hasardspel strider mot reglerna i Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (FEUF). De italienska reglerna innebär att vinster från italienska kasinon etc var undantagna från beskattning, medan vinster från utländska kasinon beskattades. De motiv som italienska regeringen lämnade ansågs inte tillräckliga för att motivera en särbehandling.

 • Höjda basbelopp för 2015

  Regeringen fastställde tidigare i höst ett antal olika index vilka bl.a. påverkar diverse ersättningar.