• Regerings-pm: Slopad skattereduktion för gåvor

  Regeringen skickade i fredags ut ett förslag på remiss om slopad skattereduktion för gåvor samt Skatteverkets hantering med godkännande av gåvomottagare. Enligt förslaget ska detta ske från och med 1 januari 2016.

 • Möjligt att resa utan pass inom EU

  Regeringen föreslår i en lagrådsremiss förändringar i den svenska lagstiftningen vilket innebär ökade möjligheter för svenska medborgare att resa utan pass till EU-medlemstater utanför Schengenområdet vid innehav av ett nationellt identitetskort.

 • Utredningsförslag: Specialisering för skattemål

  Betänkandet, Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål, SOU 2014:76, överlämnades nyligen till regeringen och justitiedepartementet. Häri finns förslag på bl.a. att alla förvaltnings- och kammarrätter ska ha en domstolsintern specialisering för skattemål vilket syftar till att uppnå en stärkt rättssäkerhet, bättre kvalitet och ökad effektivitet i hanteringen av dessa mål.

 • Arbetskraftsinvandring: Åtgärder mot regelmissbruk

  Från och med den 1 augusti 2014 har Migrationsverket fått möjlighet att under löpande tillståndstid kontrollera att arbetsgivaren följer de erbjudna anställningsvillkoren, i synnerhet lönen. Tidigare har kontroll bara kunnat ske i samband med prövning av ansökningar om arbetstillstånd.

 • Migrationsverkets riktlinjer:Minimilöner

  Migrationsverkets ställningstagande bringar klarhet i frågan om hur en anställds ersättning ska se ut för att kraven för arbetstillstånd ska vara uppfyllda. Arbetsgivare rekommenderas att se över sina policies avseende arbetstagare utsända till Sverige för att säkerställa efterlevnad av kraven i det nya ställningstagandet.

 • Vad händer vid årskiftet ?

  Som följd av att Alliansens budgetmotion i veckan vann majoritet i rikdagen kan man fråga sig vad som gäller fr.o.m 1 januari 2015.
  Alliansen lade tidigare i höstas en s.k. skuggbudget, d.v.s. en budgetmotion med diverse förslag att genomföra bl.a. från och med årsskiftet samt diverse förslag att inte genomföra diverse förslag från nuvarande regering.

  Vad som kan utläsas och bedömas bli följden av detta är i fråga om skatter och avgifter är på det stora hela taget följande:

 • EU-direktivet:Företagsinterna förflyttningar av arbetstagare

  För att förenkla för multinationella företag att tillfälligt flytta kvalificerad arbetskraft till koncernföretag inom EU så har ett nytt direktiv antagits av Europaparlamentet och Rådet. Direktivet avser både förflyttningar från medlemsländer och tredje land och är tillämpligt på tre kategorier arbetstagare: chefer, specialister och trainees.

 • Radikal norsk skattereform föreslås

  En norsk utredning (NOU 2014:13) överlämnade den 2 december förslag om ändringar i bland annat den norska bolagsskatten. Enligt utredningen bör beskattning flyttas från inkomster på arbete och bolag till beskattning av egendom och konsumtion. Huvudsyftet är att locka fler investeringar till Norge.

 • Expertskatt, negativ HFD-dom

  Högsta Förvaltningsdomstolen har i en dom slagit fast att skattelättnaderna ska beaktas vid prövningen om en arbetstagare med nettolöneavtal har rätt till skattelättnader vid bedömningen av om lönekriteriet är uppfyllt och månadslönen därmed överstiger två prisbasbelopp (lön överstigande 88 800 kr år 2014 och 89 000 kr år 2015).

 • Statslåneräntan 0,90 % 30/11-2014

  Riksgäldskontoret har i dag fastställt statslåneräntan per den 30 november 2014 till 0,90 %.