• SRN: Golfspel kan utgöra skattefri motionsförmån

  I ett alldeles nyligen lämnat förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) har som svar i en delfråga getts beskedet att friskvårdsbidrag ansetts utgöra skattefri personalvårdsförmån då det ersätter kostnad för golfspel på pay and play-bana och driving range.

 • Ett antal skatteförslag har Lagrådsremitterats

  Regeringen har tidigare i år, bl.a. i vårpropositionen presenterat ett antal skatteförslag inför budgetpropositionen för 2017 vilken i normal ordning läggs fram i september. Nu har dessa förslag överlämnats till Lagrådet för yttrande därifrån inför den fortsatta processen. Förslagen är i samtliga fall tänkta att träda i kraft den 1 januari 2017.

 • Tonnageskatt

  Regeringen överlämnade den 23 maj 2016 en proposition om frivillig tonnagebeskattning för viss rederiverksamhet. Syftet med förslaget är att stärka Sveriges konkurrenskraft på sjöfartsområdet. Lagförslaget innebär en schablonbeskattning beräknad på den totala nettodräktigheten för fartygen och föreslås träda i kraft den 20 jul 2016 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016.

 • Regeringens 10-punktsprogram mot bl.a. skatteflykt

  Regeringen har idag genom finansminister Magdalena Andersson presenterat en promemoria med tio föreslagna åtgärder för att förhindra skatteflykt. Promemorian, som presenterades på en pressträff, avhandlar regeringens förslag på området inför en kommande debatt i riksdagen fredag den 29 april angående internationell skatteflykt.

 • Översyn fastighetstaxering elproduktionsenheter

  Nuvarande bestämmelser om fastighetstaxering av elproduktionsenheter tillkom i stor utsträckning inför 2000 års allmänna fastighetstaxering. Elproduktionen och elmarknaden har sedan dess utvecklats och genomgått geografiska och strukturella förändringar. Regeringen tillsatte därför hösten 2014 en utredning för att göra en översyn av fastighetstaxeringen och fastighetsbeskattningen av elproduktionsenheter. Utredningen har nu kommit med sitt förslag.

 • HFD-dom: Hemvistintyg för svensk värdepappersfond

  Svenska värdepappersfonder är sedan den 1 januari 2012 inte längre skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i fonden; i stället beskattas bara delägarna. Med anledning därav har Skatteverket konkluderat att svenska värdepappersfonder inte kan anses vara personer med hemvist i Sverige i skatteavtalens mening och Skatteverket utfärdar därmed inte längre hemvistintyg till svenska fonder. HFD har nu prövat frågan och domen meddelades den 15 april 2016 (mål nr 2268-15).

 • I dag har vårpropositionen presenterats

  Idag har regeringen presenterat den ekonomiska vårpropositionen samt förslag till vårändringsbudget till riksdagen.
  I det som idag presenteras finns inga nya skatteförslag redovisade som inte redan har aviserats.
  I regeringens vårändringsbudget föreslås två lagändringar på skatteområdet. Det avser dels en utvidgning av rut-avdraget (vissa trädgårdstjänster, flytttjänster och it-tjänster) och dels sänkt skatt på biodrivmedel. Dessa förslag innebär att skatteintäkterna totalt beräknas minska med knappt 0,5 miljarder kronor för år 2016.

 • Informationsutbyte avseende förhandsbesked

  Som en del i åtgärdspaketet för att bekämpa skatteflykt och skadlig skattekonkurrens inom EU antog den 8 december 2015 EU:s finansministrar ett förslag som innebär att information om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor ska delas med samtliga medlemsstater. Den 7 april lämnade finansdepartementet en promemoria med förslag till de ändringar som behövs för att införa direktivet i svensk rätt.

 • Ingen ändring i värdepappersregeln

  Incitamentsutredningens förslag har skickats ut på remiss
  Utredningen har lämnat förslag om en särskilt skattegynnad form av personaloptioner som kallas ”kvalificerade personaloptioner”. De kvalificerade personaloptionerna riktas mot nya mindre företag. Vidare har utredningen föreslagit förändringar av den så kallade värdepappersregeln som skulle innebära en skärpning jämfört med dagens regler. Finansdepartementet har dock i remisskrivelse tydligt angett att remissinstanserna ska bortse från de föreslagna förändringarna om en justerad värdepappersregel. Enligt Finansdepartementet har förslaget i denna del varit för tunt vilket får förstås som att det inte kan läggas till grund för lagstiftning i sin nuvarande form.

 • Intäktsränta föreslås bli lägst 0% i skattekontot

  Det lät ej dröja länge efter att finansministern offentliggjort sin ståndpunkt i media att räntan i skattekontot kommer att sänkas till noll förrän förslag om detta nu presenterats från Finansdepartementet. Intäktsräntan föreslås således bli som lägst 0 % från och med den 1 januari 2017.