• Budgetpropositionen 2016

  Regeringen har nu på morgonen presenterat budgetpropositionen för 2016. Sammanfattningsvis följer budgetpropositionen de skatteförslag som regeringen presenterat under hösten. Nedan följer en kort summering. Skattenätet kommer att uppdateras med artiklar som behandlar del av förslagen i mer detalj.

 • Förslag om tonnageskattesystem

  Inför budgetpropositionen den 21 september meddelar nu regeringen att man kommer att föreslå att ett tonnageskattesystem bör införas. Detta för att om möjligt skapa likvärdiga konkurrensvillkor för svenska rederier visavi rederier i övriga Europa. De nya reglerna kan träda i kraft tidigast den 1 juli 2016 då tonnageskatten räknas som ett statligt stöd vilket måste anmälas och godkännas av EU-kommissionen innan ikraftträdande kan ske.

 • LR-remiss: Begränsad skattefrihet utdelning m.m.

  Regeringen lämnade den 4 september 2015 en remiss till Lagrådet med förslag om begränsad skattefrihet för utdelning. Förslaget, som föranletts av ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet (2011/96/EU), syftar till att motverka dels att företag utnyttjar olikheter i länders skattesystem för att undkomma beskattning, dels att företag och fysiska personer kringgår skyldigheten att betala kupongskatt. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

 • Budgetproposition 2016: Skatteförändringsförslag

  Regeringen avser föreslå följande förändringar på skatteområdet i budgetpropositionen för 2016. Förslagen har presenterats tidigare men vissa justeringar har skett inom några av dem. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Budgetpropositionen kommer att presenteras den 21 september.

 • Lagrådsremiss: Beskattning av säkerhetsreserv

  I förra veckan överlämnade regeringen en remiss till Lagrådet innehållande förslag till införande av uttryckliga regler i vilka fall hela den s.k. säkerhetsreserven (i 39 kap. inkomstskattelagen, IL) i skadeförsäkringsföretag ska tas upp till beskattning. Förslagen i lagrådsremissen syftar således till att klargöra i vilka situationer beskattning ska påföras. Regelförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas första gången på beskattningsår som inträder efter den 31 december 2015.

 • Automatiskt utbyte upplysningar finansiella konton

  Alldeles nyligen överlämnade regeringen en lagrådsremiss avseende automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Bakgrunden är den utveckling som skett internationellt under senare tid. Remissen innefattar förslag till de författningar som krävs för införlivande av OECD:s globala standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Standarden i sig innebär att finansiella institut ska identifiera utländska kontohavare och vidarebefordra information om deras tillgångar och kapitalinkomster till Skatteverket. Denna information ska därefter överlämnas till det land där kontohavaren har hemvist. Förslagets syfte är att minska skatteundandragande och skattefusk och i huvudsak föreslås reglerna träda i kraft fr.o.m. 1 januari 2016.

 • Ok med avdrag för utländska pensionsplaner

  En dom nyligen i kammarrätten ger ett bolag avdragsrätt för pensionsplansbetalningar i brittiska truster och finansiellt institut. Dock begränsas avdrag till det belopp som redovisats som kostnad av bolaget.

 • Lågt förtroende för Migrationsverket

  Enligt TNS Sifos anseendeindex backar Migrationsverket och landar på näst sista plats. En orsak kan vara bristande kunskap om immigration hos allmänheten, vilket enligt OECD är vanligt i flertalet europeiska länder.

 • Tjänstepensionsbeskattnings-utredningen är klar

  I dag kom slutbetänkandet från just nämnda utredning (SOU 2015:68) som innehåller en översyn av den s.k. tryggandelagen och de skatteregler som ansluter till denna lag och samordningen dem emellan. Som följd av förändrade tjänstepensionsavtal och ökad internationalisering är en anpassning till detta av dagens regler lämplig och förslag på anpassning till aktuella tjänstepensionsplaner liksom förslag till mer neutralitet mellan de olika sätt att trygga pensionsutfästelser samt underlättande av byte av tryggandeform presenteras. Även reglerna för tjänstepensionsförsäkringar föreslås ändras i syfte att underlätta en flexiblare pensionering för arbetstagare. Utredningen föreslår att de nya reglerna man presenterat träder i kraft den 1 januari 2017.

 • Kattrumpan lever

  I dag publicerade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) domar i några förhandsbesked från förra året avseende överlåtelser av fastigheter till bolag som närstående till överlåtande part äger del i. Dessa överlåtelser har skett mot ersättning som understiger taxeringsvärdet och har behandlats som gåva vid inkomstbeskattningen. Denna bedömning påverkas inte av utgången i stämpelskattemålet NJA 2013 s. 886 (I och II). I mål II också fråga om övertagande av latent skatteskuld ska beaktas vid tillämpning av den s.k. huvudsaklighetsprincipen.