• EU-kommissionen: Nytt åtgärdspaket mot skatteplanering

  EU-kommissionen skriver i dag att man inleder ett nytt kapitel i sin kampanj för rättvis, effektiv och ändamålsenlig beskattning i EU med nya förslag för bekämpande av skatteflykt bland företag. Medlemsstaterna uppmanas häri att inta ett starkare och mer samordnat förhållningssätt gentemot de företag som försöker undandra sig sin del av skattebördan, och de uppmanas att tillämpa de internationella standarderna för begränsande av urholkning av skattebasen och vinstöverföring.

 • Regeringen öppnar för breddad Rut och halverad moms

  Nyligen lade regeringen fram en pm avseende en breddning av de s.k. RUT-avdragen efter de överenskommelser som skedde tidigare i höstas med Allianspartierna.

  Man föreslår att denna breddning av RUT träder i kraft fr.o.m. den 1 augusti i år. Nu lanserar man även inom regeringen tankar på att halvera momsen för vissa tjänster fr.o.m. den 1 januari 2017.

 • Riksdagsja till budgetpropositionen

  I går röstade så riksdagen ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster i regeringens budgetproposition för 2016. Detta innebär att de skatteförslag som regeringen lämnat i höstens budgetproposition kommer att träda i kraft från och med 1 januari nästa år där så föreslagits.

 • Kammarrätten nekar ränteavdrag för lån från PE-fond

  Kammarrätten i Stockholm har funnit att ett lån från en private equity-fond, i form av ett limited partnership på Jersey, istället skulle anses ha lämnats av fondens GP-bolag. Då det senare ansågs vara i intressegemenskap med den svenske låntagaren, kom lånet att omfattas av de begränsningar för avdragsrätt som framgår av 24 kap. inkomstskattelagen.

 • Skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien

  Sverige har den 19 oktober 2015 undertecknat ett skatteavtal med Saudiarabien. Avtalet blir det första skatteavtalet som ingås mellan Sverige och Saudiarabien.

 • Förslag om modernare lag om ekonomiska föreningar

  En proposition har nu lämnats till riksdagen av regeringen om modernisering av lagen om ekonomiska föreningar. Detta i syfte att skapa bättre möjligheter att stärka kooperativt företagande. Dessa nya bestämmelser föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

 • Ingen bankskatt förrän tidigast 2018

  Detta besked lämnade finansmarknads-och konsumentminister Per Bolund till Reuters i går. Direktiv till en utredning lämnades för övrigt i maj och utedningen ska redovisa förslag senast 1 november 2016.

 • Proposition om Common Reporting Standard (CRS)

  Igår mottog riksdagen regeringens proposition om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Häri föreslås ett genomförande av just den globala standarden av automatiskt upplysningsutbyte avseende finansiella konton. Dessa regler föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2016.

 • Ökat samarbete ska förhindra skatteflykt

  EU:s finansministrar har vid det senaste Ekofin-mötet den 6 oktober enats om ökat informationsutbyte för förhindrande av gränsöverskridande skatteplanering bland större företag. Det förslag man kommit överens om möjliggör för stater att automatiskt utbyta information om förhandsbesked och internprissättningsbesked i avsikt att motverka aggressiv skatteplanering och skatteflykt.

 • Regelförslag för att unvika skatteundandragande

  Regeringen överlämnade i dag två propositioner: Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt, vilken innefattar förslag som ska motverka dels att företag utnyttjar olikheter i länders skattesystem för undkommade av beskattning, dels att företag och fysiska personer undviker skyldigheten att betala kupongskatt. Den andra propositionen, Beskattning av säkerhetsreserv, innehåller förslag till ändringar i lagstiftningen för säkerhetsreserv. Även med detta förslag minskar risken för skatteundandragande.