• HFD – Avdragförbud för valutakursförlust strider mot unionsrätten

  Den 16 februari avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen två mål gällande frågan om huruvida avdragsförbud för valutakursförluster strider mot EU-rätten. Det ena målet avsåg avyttring av näringsbetingade andelar och det andra avyttring av en koncernintern fordran genom amortering. HFD fann i likhet med EU-domstolen att avdragsförbudet avseende valutakursförluster på näringsbetingade andelar inte strider mot EU-rätten, men ansåg det inte förenligt med unionsrätten att vägra avdrag för valutakursförluster på koncerninterna fordringar.

 • Minimalt arbete i hemmakontor utgör fast driftställe

  Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked den 1 februari 2016 (dnr 127-14/D) funnit att ett utländskt företag utan ett kontor eller i övrigt en uttalad plats för näringsverksamheten i Sverige får fast driftställe här i landet genom att den anställde utför 5 % av sina arbetsuppgifter i sitt hemmakontor.

 • Skatteverkets kontrollinrikting för 2016

  På ett pressmöte idag redovisade Skatteverket vilka företeelser man avser särskilt att granska i år.

 • Översyn av reglerna om beskattningsinträde

  Det har kommit till Regeringens kännedom att de rådande svenska reglerna om beskattningsinträde i vissa fall kan resultera i dubbelbeskattning vid omstrukturering av bolag genom fusion eller fission. Regeringen kommer skyndsamt se över reglerna.

 • EU-kommissionen: Nytt åtgärdspaket mot skatteplanering

  EU-kommissionen skriver i dag att man inleder ett nytt kapitel i sin kampanj för rättvis, effektiv och ändamålsenlig beskattning i EU med nya förslag för bekämpande av skatteflykt bland företag. Medlemsstaterna uppmanas häri att inta ett starkare och mer samordnat förhållningssätt gentemot de företag som försöker undandra sig sin del av skattebördan, och de uppmanas att tillämpa de internationella standarderna för begränsande av urholkning av skattebasen och vinstöverföring.

 • Regeringen öppnar för breddad Rut och halverad moms

  Nyligen lade regeringen fram en pm avseende en breddning av de s.k. RUT-avdragen efter de överenskommelser som skedde tidigare i höstas med Allianspartierna.

  Man föreslår att denna breddning av RUT träder i kraft fr.o.m. den 1 augusti i år. Nu lanserar man även inom regeringen tankar på att halvera momsen för vissa tjänster fr.o.m. den 1 januari 2017.

 • Riksdagsja till budgetpropositionen

  I går röstade så riksdagen ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, utgiftsramarna och beräkningen av statens inkomster i regeringens budgetproposition för 2016. Detta innebär att de skatteförslag som regeringen lämnat i höstens budgetproposition kommer att träda i kraft från och med 1 januari nästa år där så föreslagits.

 • Kammarrätten nekar ränteavdrag för lån från PE-fond

  Kammarrätten i Stockholm har funnit att ett lån från en private equity-fond, i form av ett limited partnership på Jersey, istället skulle anses ha lämnats av fondens GP-bolag. Då det senare ansågs vara i intressegemenskap med den svenske låntagaren, kom lånet att omfattas av de begränsningar för avdragsrätt som framgår av 24 kap. inkomstskattelagen.

 • Skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien

  Sverige har den 19 oktober 2015 undertecknat ett skatteavtal med Saudiarabien. Avtalet blir det första skatteavtalet som ingås mellan Sverige och Saudiarabien.

 • Förslag om modernare lag om ekonomiska föreningar

  En proposition har nu lämnats till riksdagen av regeringen om modernisering av lagen om ekonomiska föreningar. Detta i syfte att skapa bättre möjligheter att stärka kooperativt företagande. Dessa nya bestämmelser föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.