• 2018-03-28 9:30 Företagsbeskattning

  Sweden proposes major Corporate income tax Changes

  On 21 March 2018, the Swedish Government submitted a draft bill regarding important changes in the corporate taxation area to the Council on Legislation for their consideration.

 • 2018-03-21 15:07 Företagsbeskattning

  Regeringen lämnar förslag på nya skatteregler

  Regeringen har presenterat sin lagrådsremiss om förslag till nya skatteregler för företagssektorn. Förslaget omfattar 500 sidor och bygger på en promemoria som skickades ut på remiss under sommaren 2017. Här är huvudpunkterna i förslaget.

 • 2017-11-03 16:56 Företagsbeskattning

  Förslag till amerikansk skattereform

  Företrädare för Republikanska partiet presenterade den 1 november ett förslag till amerikansk skattereform. Förslaget kommer att uppdateras efter kommentarer från Representanthuset respektive Senaten. Det är i dagsläget ännu inte klart om och när förslaget kommer att träda i kraft.

 • 2017-06-30 12:50 Företagsbeskattning

  Skatteverket ger ut ny rättslig vägledning kring styrelsearvoden

  Med anledning av den dom från HFD som kom 20 juni har Skatteverket kommit med ny rättslig vägledning för skattskyldighet vid utbetalning av styrelsearvoden. Kontakta gärna oss på EY Tax för att diskutera hur detta hanteras rent praktiskt i ditt bolag.

 • 2017-06-21 9:28 Företagsbeskattning

  HFD underkänner styrelseuppdrag i eget bolag i de flesta fall

  Vi har i tidigare artikel på Skattenätet informerat om ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden där styrelsearvode bedömdes utgöra inkomst av tjänst.

 • 2017-06-20 12:54 Företagsbeskattning

  Nya skatteregler för företagssektorn

  Regeringen har idag remitterat en promemoria med förslag om nya skatteregler för företagssektorn. Regeringen beslutade redan i januari 2011 att tillkalla en kommitté, den s.k. Företagsskattekommittén. Den centrala uppgiften för kommittén var att lämna förslag som innebär att den skattemässiga skillnaden mellan finansiering med eget och lånat kapital minskar. Företagskommitténs slutbetänkande överlämnades till Finansdepartementet i juni 2014. Förslaget blev föremål för massiv kritik från remissinstanserna och regeringen lämnar nu ett omarbetat förslag.

 • 2017-04-11 16:10 Företagsbeskattning

  Paketeringsutredningen på remiss

  Den 10 april meddelade regeringen att de skickar utredningen om ändrade skatteregler för fastighetsbranschen (Paketeringsutredningen) på remiss.

 • 2017-03-30 18:51 Företagsbeskattning

  Förslag till ändrade skatteregler för fastighetsbranschen

  Idag lämnades den så kallade Paketeringsutredningen över till regeringen. Uppdraget från regeringen har varit att kartlägga och analysera beskattningen av fastighetsbranschen och då särskilt med avseende på möjligheterna att skattefritt avyttra fastigheter genom s.k. paketerade transaktioner.

 • 2017-03-22 19:07 Ägarledda företag

  Justerat förslag till nya 3:12-regler skickas på remiss

  Den så kallade 3:12-utredningen som lämnade sitt förslag till regeringen i november 2016 har utsatts för häftig kritik från företagare och organisationer. I regeringens nya förslag som kom idag är det till största delen fråga om ytterligare skärpningar jämfört med utredningen. Endast på ett par punkter har regeringen tagit intryck av kritiken.

 • 2016-12-21 14:21 Företagsbeskattning

  LR-remiss avseende beskattning av personaloptioner

  Igår offentliggjordes regeringens lagrådsremiss om beskattning av kvalificerade personaloptioner. Sammanfattningsvis innebär förslaget att en förmån i formen av en kvalificerad personaloption inte ska beskattas i inkomstslaget tjänst, utan i inkomstslaget kapital först när andelen avyttras. Inga arbetsgivaravgifter ska utgå för arbetsgivaren. Som angett i måndagens artikel i Skattenätet följer lagrådsremissen i stor utsträckning förslaget om kvalificerade personaloptioner i Incitamentsutredningen (SOU 2016:23) som publicerades i våras. Nedan belyser vi skillnader mot förslagen i utredningen samt sammanfattar en del av den kritik som förslaget mottagit.

1234567...next arrow

Filtrera på önskad månad

Filtrera på önskad kategori