• Nya skatteregler till följd av oppositionens budget

  Den senaste veckan har varit historisk i svensk politik då vi fått se vår första kvinnliga statsminister både utses, entledigas, och väljas på nytt. Riksdagen har också röstat emot regeringens budget, till förmån för den som istället föreslagits gemensamt av Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Så vad innebär detta när det gäller förändringar på skatteområdet inför årsskiftet?

 • Ur höstbudgeten: Ny lag om källskatt på utdelning

  I budgetpropositionen för 2022 som presenterades tidigare i veckan aviserade regeringen att man avser att gå vidare med förslaget på en ny lag om källskatt på utdelning, och att man planerar att återkomma till riksdagen i denna fråga under 2022. Regeringen meddelar dock samtidigt att ikraftträdandet senareläggs 1,5 år jämfört med vad som tidigare föreslagits.

 • Budgetpropositionen för 2022

  Hösten är här, och så även den så kallade höstbudgeten. Magdalena Andersson presenterade i morse sitt budgetförslag för 2022 med fyra fokusområden; klimatomställningen ska gå snabbare, fler ska komma i arbete, välfärden ska stärkas och Sverige ska vara ett tryggt land för alla. Vad innebär detta att vi kan förvänta oss på skatteområdet framöver?

 • Stoppskrivelse mot överlåtelser av underskottsföretag

  De befintliga begränsningarna i att rulla tidigare års underskott framåt är för snäva, anser regeringen efter att Högsta förvaltningsdomstolen nyligen behandlat frågan. Förslaget är därför att införa en ny bestämmelse så att det efter en ägarförändring inte ska gå att utnyttja tidigare års underskott, om underskottet kan antas vara det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett. Detta kan komma att tillämpas på ägarförändringar som skett efter den 10 juni i år.

 • Justeringar i förslaget om införande av bankskatt

  Finansdepartementet remitterade i höstas ett förslag om att införa en så kallad riskskatt för kreditinstitut. Förslaget möttes av omfattande synpunkter från remissinstanserna, bl.a. Finansinspektionen och Svenska Bankföreningen. Regeringen har nu remitterat en ny promemoria med vissa förändringar i förslaget. Den stora nyheten är att skattebasen för svenska kreditinstitut ska breddas och att skattesatsen sänks från 0,06 procent (för 2022) respektive 0,07 procent (för åren därefter) till 0,05 procent respektive 0,06 procent.

 • Further expansion of the R&D deduction

  For the past few years, a special tax incentive has been in place in the form of a deduction of the social security contributions paid by employers for employees who work with research and development. In order to be eligible, that employees must devote at least 75 percent of their time to R&D activities, assessed on a monthly basis. The deduction was expanded as of 1 April 2020, and now, further expansion is under way. The Swedish government recently published its legislative proposal to increase the maximum proposed benefit once more and decrease the aforementioned threshold on working time to 50 percent.

 • Nekat avdrag för utrangering när vissa delar av en byggnad inte rivits

  Högsta förvaltningsdomstolen meddelade nyligen en dom gällande utrangeringsavdrag för en byggnad som inte rivits i sin helhet. Avdrag medgavs inte då bärande konstruktionsdelar återanvänts vid uppförandet av en ny byggnad, och bolaget fick heller inte avdrag för de delar av byggnaden som faktiskt rivits.

 • How to optimize tax savings from fixed asset investments

  A combination of new incentives and complex rules means that enhancing cash flow through the proper treatment of fixed asset expenditure is a key priority in 2021. If identified correctly, 30-35% of the cost of typical capital projects is eligible for accelerated tax relief.

 • Tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier

  I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen att man planerar att införa en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier, och detaljerna har senare publicerats i en promemoria från Finansdepartementet. Företag som införskaffar maskiner och andra inventarier under 2021 kommer få avräkna 3,9 procent av anskaffningsvärdet på inventarierna mot sin beräknade skatt. I den här artikeln redogör vi för huvuddragen i förslaget.

 • EU-domstolen underkänner svensk ränteavdragsbegränsning

  EU-domstolen har nu meddelat sitt förhandsavgörande rörande undantaget från tioprocentsregeln i de svenska ränteavdragsbegränsningarna. Slutsatsen blev att den dåvarande lagstiftningen, som alltså innebar att avdrag för ränta inte skulle medges om det huvudsakliga skälet för skuldförhållandets uppkomst varit att intressegemenskapen skulle få en väsentlig skatteförmån, strider mot EU:s etableringsfrihet.