• Var är vi nu i fråga om krisåtgärder och stöd?

  Restriktioner hade släppts och de krisåtgärder som funnits på plats till stöd för de företag och människor som påverkats av pandemin hade trappats ner. Men med en ny virusvariant har pandemin tagit ett omtag, och regeringen har tvingats införa nya restriktioner och i förlängningen även återinföra vissa stöd. Så var är vi nu?

 • HFD: Trots uppdatering strider svenska ränteregler alltjämt mot EU-rätten

  Högsta förvaltningsdomstolen har prövat den nya och uppdaterade undantagsregeln i de svenska riktade avdragsbegränsningsreglerna. Enligt HFD strider regeln mot EU:s etableringsfrihet i en situation där det låntagande och det långivande bolaget skulle ha omfattats av bestämmelserna om koncernbidrag om båda bolagen varit svenska.

 • Expertskatt när lön utbetalas av utländskt bolag

  För att en utländsk arbetstagare ska bli godkänd för expertskatt enligt lönekravet krävs bland annat att lönen överstiger två prisbasbelopp per månad. Vid bedömningen av denna beloppsgräns får man dock även räkna med lön som betalas ut av någon annan än den svenska arbetsgivaren – så länge lönen är en kostnad för denne. Detta har Högsta förvaltningsdomstolen nyligen kommit fram till i ett välkommet avgörande.

 • Nya skatteregler till följd av oppositionens budget

  Den senaste veckan har varit historisk i svensk politik då vi fått se vår första kvinnliga statsminister både utses, entledigas, och väljas på nytt. Riksdagen har också röstat emot regeringens budget, till förmån för den som istället föreslagits gemensamt av Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Så vad innebär detta när det gäller förändringar på skatteområdet inför årsskiftet?

 • Ur höstbudgeten: Ny lag om källskatt på utdelning

  I budgetpropositionen för 2022 som presenterades tidigare i veckan aviserade regeringen att man avser att gå vidare med förslaget på en ny lag om källskatt på utdelning, och att man planerar att återkomma till riksdagen i denna fråga under 2022. Regeringen meddelar dock samtidigt att ikraftträdandet senareläggs 1,5 år jämfört med vad som tidigare föreslagits.

 • Budgetpropositionen för 2022

  Hösten är här, och så även den så kallade höstbudgeten. Magdalena Andersson presenterade i morse sitt budgetförslag för 2022 med fyra fokusområden; klimatomställningen ska gå snabbare, fler ska komma i arbete, välfärden ska stärkas och Sverige ska vara ett tryggt land för alla. Vad innebär detta att vi kan förvänta oss på skatteområdet framöver?

 • Stoppskrivelse mot överlåtelser av underskottsföretag

  De befintliga begränsningarna i att rulla tidigare års underskott framåt är för snäva, anser regeringen efter att Högsta förvaltningsdomstolen nyligen behandlat frågan. Förslaget är därför att införa en ny bestämmelse så att det efter en ägarförändring inte ska gå att utnyttja tidigare års underskott, om underskottet kan antas vara det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett. Detta kan komma att tillämpas på ägarförändringar som skett efter den 10 juni i år.

 • Justeringar i förslaget om införande av bankskatt

  Finansdepartementet remitterade i höstas ett förslag om att införa en så kallad riskskatt för kreditinstitut. Förslaget möttes av omfattande synpunkter från remissinstanserna, bl.a. Finansinspektionen och Svenska Bankföreningen. Regeringen har nu remitterat en ny promemoria med vissa förändringar i förslaget. Den stora nyheten är att skattebasen för svenska kreditinstitut ska breddas och att skattesatsen sänks från 0,06 procent (för 2022) respektive 0,07 procent (för åren därefter) till 0,05 procent respektive 0,06 procent.

 • Nekat avdrag för utrangering när vissa delar av en byggnad inte rivits

  Högsta förvaltningsdomstolen meddelade nyligen en dom gällande utrangeringsavdrag för en byggnad som inte rivits i sin helhet. Avdrag medgavs inte då bärande konstruktionsdelar återanvänts vid uppförandet av en ny byggnad, och bolaget fick heller inte avdrag för de delar av byggnaden som faktiskt rivits.

 • How to optimize tax savings from fixed asset investments

  A combination of new incentives and complex rules means that enhancing cash flow through the proper treatment of fixed asset expenditure is a key priority in 2021. If identified correctly, 30-35% of the cost of typical capital projects is eligible for accelerated tax relief.