• 2017-04-11 16:10 Företagsbeskattning

  Paketeringsutredningen på remiss

  Den 10 april meddelade regeringen att de skickar utredningen om ändrade skatteregler för fastighetsbranschen (Paketeringsutredningen) på remiss.

 • 2017-03-30 18:51 Företagsbeskattning

  Förslag till ändrade skatteregler för fastighetsbranschen

  Idag lämnades den så kallade Paketeringsutredningen över till regeringen. Uppdraget från regeringen har varit att kartlägga och analysera beskattningen av fastighetsbranschen och då särskilt med avseende på möjligheterna att skattefritt avyttra fastigheter genom s.k. paketerade transaktioner.

 • 2017-03-22 19:07 Ägarledda företag

  Justerat förslag till nya 3:12-regler skickas på remiss

  Den så kallade 3:12-utredningen som lämnade sitt förslag till regeringen i november 2016 har utsatts för häftig kritik från företagare och organisationer. I regeringens nya förslag som kom idag är det till största delen fråga om ytterligare skärpningar jämfört med utredningen. Endast på ett par punkter har regeringen tagit intryck av kritiken.

 • 2016-12-21 14:21 Företagsbeskattning

  LR-remiss avseende beskattning av personaloptioner

  Igår offentliggjordes regeringens lagrådsremiss om beskattning av kvalificerade personaloptioner. Sammanfattningsvis innebär förslaget att en förmån i formen av en kvalificerad personaloption inte ska beskattas i inkomstslaget tjänst, utan i inkomstslaget kapital först när andelen avyttras. Inga arbetsgivaravgifter ska utgå för arbetsgivaren. Som angett i måndagens artikel i Skattenätet följer lagrådsremissen i stor utsträckning förslaget om kvalificerade personaloptioner i Incitamentsutredningen (SOU 2016:23) som publicerades i våras. Nedan belyser vi skillnader mot förslagen i utredningen samt sammanfattar en del av den kritik som förslaget mottagit.

 • 2016-12-19 11:18 Företagsbeskattning

  Personaloptioner-lagrådsremiss i morgon

  Enligt pressmeddelande från Finansdepartementet kommer Regeringen lägga fram en lagrådsremiss om beskattning av kvalificerade personaloptioner under tisdagen. Lagrådsremissen kommer enligt uppgift att i stor utsträckning följa det förslag om kvalificerade personaloptioner som presenterades i Incitamentsutredningen (SOU 2016:23).

 • 2016-11-24 11:26 Företagsbeskattning

  Vissa skattefrågor rörande ideella föreningar m.fl.

  Finansdepartementet lämnade igår en promemoria vari det föreslås ändringar i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). I korthet innebär de ändringar som föreslås ett förtydligande av undantaget från skattskyldighet för ideella föreningar och registrerade trossamfund samt en ändring av fullföljdskravets utformning för kollektivavtalsstiftelser. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

 • 2016-10-27 13:48 Företagsbeskattning

  Kommissionen: Förslag om gemensam bolagsskattebas

  EU-kommissionen la den 25 oktober 2016 fram ett paket med förslag till direktiv på företagsskatteområdet. Paketet innehåller bl.a. en återlansering av förslaget (från 2011) om införandet av en gemensam bolagskattebas inom EU.

 • 2016-09-28 17:38 Företagsbeskattning

  Ja till tonnageskatt

  Riksdagen sa i dag ja till att införa ett system med tonnagebeskattning men med de förändringar som EU-kommissionens beslut för med sig.
  Se mer om detta närmast nedan.
  De nya reglerna börjar gälla den 20 oktober 2016 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016.

 • 2016-09-20 15:33 Företagsbeskattning

  Regeringen har idag presenterat höstens budgetproposition

  På morgonen presenterade regeringen den ekonomiska höstpropositionen. Propositionen innehåller förslag som om bland annat temporärt sänka arbetsgivaravgifter, månatliga arbetsgivardeklarationer, begränsad avdragsrätt för representation och begränsat uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt. Förslagen på företagsskatteområdet förväntas öka beskattningen av företag i finanssektorn.
  Nedan redovisas översiktligt de aviserade skatteförslagen som är tänkte att träda i kraft den 1 januari 2017.

 • 2016-06-28 11:03 Företagsbeskattning

  SRN: Golfspel kan utgöra skattefri motionsförmån

  I ett alldeles nyligen lämnat förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) har som svar i en delfråga getts beskedet att friskvårdsbidrag ansetts utgöra skattefri personalvårdsförmån då det ersätter kostnad för golfspel på pay and play-bana och driving range.

1234567...next arrow

Filtrera på önskad månad

Filtrera på önskad kategori