• Ärvda fastigheter behåller karaktär som lagertillgångar

  Enligt Högsta förvaltningsdomstolen behåller fastigheter som förvärvats genom arv sin karaktär som lagertillgångar i en situation där arvtagaren även ärver aktier i ett byggbolag. Domstolen ändrar därmed Skatterättsnämndens tidigare förhandsbesked.

 • Försäljningar av paketerade fastigheter var skattefria

  I maj 2011 ansåg Skatterättsnämnden att det var fråga om handel med fastigheter i ett fall där ett nybildat bolag i en koncern avsåg att sälja andelarna i fem nybildade dotterbolag som i sin tur ägde varsin paketerad fastighet. Högsta förvaltningsdomstolen ändrar nu förhandsbeskedet och meddelar att bolagets försäljningar av andelar i de fastighetsförvaltande dotterbolagen är skattefria eftersom det är fråga om näringsbetingade andelar.

 • Resultatberäkning vid vissa fastighetsavyttringar

  En bestämmelse om resultatberäkning vid vissa fastighetsavyttringar föreslås justeras så att den överensstämmer med tidigare lydelse.

 • Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt Cypernmålet

  Högsta förvaltningsdomstolen har idag avgjort det s.k. Cypern-målet. En koncernintern underprisöverlåtelse av en fastighet från ett aktiebolag till ett handelsbolag underkändes enligt skatteflyktslagen, vilket innebar beskattning av fastighetsöverlåtelsen till marknadspris.

 • Momsavdrag medgavs då modulbyggnader ansågs utgöra lös egendom

  För den som bedriver en verksamhet bestående av uthyrning av fastighet saknas avdragsrätt för ingående moms, eftersom uthyrning av lokaler är undantagen från moms. Förvaltningsrätten ändrade Skatteverkets beslut och slog fast att de moduler som ett bolag hyrt ut var att anse som lös egendom, varför avdragsrätt för ingående moms förelåg.

 • Samordningsförbund får rätt till ersättning för moms

  I en proposition från den 29 mars 2012 föreslås att samordningsförbund som driver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska ha rätt att få ersättning för moms från det särskilda ersättningssystem som nu gäller för kommuner, landsting och kommunalförbund.

 • HFD fastställer förhandsbesked om fastighet som lagertillgång

  Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked där fastigheter, som förvärvats av en person som varit företagsledare i ett byggbolag, ansågs vara lagertillgångar hos denne.

 • HFD underkänner vissa direktavdrag vid ombyggnad

  Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till ett bolags yrkade direktavdrag för utgifter hänförliga till ombyggnationer av Citypalatset vid Norrmalmstorg. Frågan i målet var hur vissa investeringar skulle klassificeras samt om det utvidgade reparationsavdraget var tillämpligt. Med ändring av kammarrättens dom underkände HFD vissa direktavdrag.

 • Förändringar av ROT- och RUT-avdrag?

  Riksdagen vill avskaffa möjligheten till skattereduktion för RUT- och ROT-arbeten som utförs utomlands.

 • Klassificering som byggnad eller byggnadsinventarier och rätten till räkenskapsenlig avskrivning (uppdaterad 2018)

  Kammarrätten ansåg att ett bolags installationer för automatisk solavskärmning och ljudabsorberande undertak skulle skrivas av som byggnadsinventarier medan installationer för ljudabsorberande väggpaneler skulle läggas till avskrivningsunderlaget för byggnaden. Domstolen ansåg också att bolaget hade rätt till räkenskapsenlig avskrivning trots att investeringarna hade klassificerats på annat sätt i räkenskaperna än vad som godtogs skattemässigt.