• Avdrag för rivna byggnader

  Skatteverket har i ett ställningstagande kommenterat frågor om den skattemässiga hanteringen när en byggnad förvärvas och därefter rivs.

 • Beskattningstidpunkten för fastighetsreglering

  Skatterättsnämnden anger i ett förhandsbesked att inkomstbeskattningstidpunkten för överföring av fastigheter genom fastighetsreglering ska vara tidpunkten för ingivandet om överenskommelsen om marköverföring till lantmäterimyndigheten.

 • Fortsatt osäkerhet om nedskrivna andelar i kommanditbolag

  Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer och avvisar ett förhandsbesked som Skatterättsnämnden lämnat om nedskrivning av kommanditbolagsandelar efter försäljning av fastighet.

 • Förmånsvärde på fritidsfastighet

  Kammarrätten i Göteborg har bedömt att ett mäklarintyg har varit tillräckligt underlag för uppskattning av marknadsvärdet avseende förmånsvärdet på ett fritidsboende trots att det uppskattade värdet understeg arbetsgivarens kostnad för förmånen.

 • Ärvda fastigheter behåller karaktär som lagertillgångar

  Enligt Högsta förvaltningsdomstolen behåller fastigheter som förvärvats genom arv sin karaktär som lagertillgångar i en situation där arvtagaren även ärver aktier i ett byggbolag. Domstolen ändrar därmed Skatterättsnämndens tidigare förhandsbesked.

 • Försäljningar av paketerade fastigheter var skattefria

  I maj 2011 ansåg Skatterättsnämnden att det var fråga om handel med fastigheter i ett fall där ett nybildat bolag i en koncern avsåg att sälja andelarna i fem nybildade dotterbolag som i sin tur ägde varsin paketerad fastighet. Högsta förvaltningsdomstolen ändrar nu förhandsbeskedet och meddelar att bolagets försäljningar av andelar i de fastighetsförvaltande dotterbolagen är skattefria eftersom det är fråga om näringsbetingade andelar.

 • Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt Cypernmålet

  Högsta förvaltningsdomstolen har idag avgjort det s.k. Cypern-målet. En koncernintern underprisöverlåtelse av en fastighet från ett aktiebolag till ett handelsbolag underkändes enligt skatteflyktslagen, vilket innebar beskattning av fastighetsöverlåtelsen till marknadspris.

 • Momsavdrag medgavs då modulbyggnader ansågs utgöra lös egendom

  För den som bedriver en verksamhet bestående av uthyrning av fastighet saknas avdragsrätt för ingående moms, eftersom uthyrning av lokaler är undantagen från moms. Förvaltningsrätten ändrade Skatteverkets beslut och slog fast att de moduler som ett bolag hyrt ut var att anse som lös egendom, varför avdragsrätt för ingående moms förelåg.

 • HFD underkänner vissa direktavdrag vid ombyggnad

  Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till ett bolags yrkade direktavdrag för utgifter hänförliga till ombyggnationer av Citypalatset vid Norrmalmstorg. Frågan i målet var hur vissa investeringar skulle klassificeras samt om det utvidgade reparationsavdraget var tillämpligt. Med ändring av kammarrättens dom underkände HFD vissa direktavdrag.

 • Klassificering som byggnad eller byggnadsinventarier och rätten till räkenskapsenlig avskrivning

  2012 kom en dom från kammarrätten, där domstolen ansåg att ett bolags installationer för automatisk solavskärmning och ljudabsorberande undertak skulle skrivas av som byggnadsinventarier medan installationer för ljudabsorberande väggpaneler skulle läggas till avskrivningsunderlaget för byggnaden. Domstolen ansåg också att bolaget hade rätt till räkenskapsenlig avskrivning trots att investeringarna hade klassificerats på annat sätt i räkenskaperna än vad som godtogs skattemässigt.