• Momspliktig förmedling av bostadsrätter

  Skatterättsnämnden (SRN) har i ett förhandsbesked beslutat att ett bolag som fick i uppdrag att förmedla försäljningen av en bostadsrättslägenhet hade tillhandhållit en momspliktig tjänst.

 • Ränteavdragsbegränsning och finansieringsavdrag

  Företagsskattekommittén föreslår i sitt slutbetänkande att avdragrätt för negativa finansnetton slopas. Kvittning av positiva och negativa finansnetton mellan koncernbolag kommer att tillåtas i den mån koncernbidragsrätt föreligger. Negativa finansnetton kan inte rullas fram till nästa år. Dessutom föreslås ett ”finansieringsavdrag” motsvarande 25 procent av det skattepliktiga resultatet, vilket i praktiken är en sänkning av bolagsskattesatsen från 22 procent till 16,5 procent. Nuvarande räntebegränsningar avseende interna lån slopas.

 • Avdragsrätt för ingående moms begränsas av s.k. ägarverksamhet

  Kammarrätten i Stockholm har bedömt att ett moderbolags avdragsrätt för ingående moms ska begränsas vid inköp av förvaltningstjänster som sålts vidare till koncernbolag. Begräsningen av avdragsrätten föreligger på grund av att ägandet av dotterbolag från ett momsperspektiv ansågs vara en ”icke-ekonomisk” verksamhet.

 • Förändrade momsregler aviseras inför budgetpropositionen 2015

  Idag presenterade Finansdepartementet sin promemoria ”Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015” där vissa förändringar som föreslås gälla från och med
  1 januari 2015 presenterades.

 • Nytt ställningstagande om frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokaler

  Av ett nyligen meddelat ställningstagande framgår att Skatteverket anser att en fastighetsägare blir frivilligt skattskyldig genom att ange utgående moms på en faktura som utfärdas efter den 31 december 2013 och som avser en hyresperiod efter nämnda datum. Detta gäller även om den utgående momsen anges i en förskottsfaktura. Den frivilliga skattskyldigheten inträder dock tidigast fr.o.m. ingången av den hyresperiod som förskottsfakturan avser under förutsättning att hyresgästen tillträder då.

 • Avdragsrätt för moms på kostnader för annans infrastruktur

  Kammarrätten har prövat avdragsrätten för moms hänförlig till entreprenadtjänster vid ett bolags uppförande av en rondell på allmän väg. Då kostnaderna för rondellen hade ett direkt och omedelbart samband med bolagets samlade ekonomiska verksamhet fann kammarrätten att avdragsrätt förelåg.

 • Avstyckat mark- och vattenområde utgjorde verksamhetsgren

  Skatterättsnämnden har funnit att ett avstyckat område, uppgående till ca 30 000 kvm och avsett för att uppföra flerfamiljshus, är en verksamhetsgren.

 • Avdragsrätt för moms hänförlig till fastighet

  Kammarrätten har prövat avdragsrätten för moms hänförlig till en fastighet som hyresgästen använde som övernattningslägenhet för sina anställda. Fastigheten ansågs inte utgöra stadigvarande bostad eftersom hyresgästens anställda inte bereddes ett boende som för dem kunde ersätta en stadigvarande bostad.

 • Slopad skattefrihet för inkomster från specialbyggnader

  Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit att inkomster från så kallade specialbyggnader inte längre ska vara skattebefriade.

 • Skattefri avyttring av paketerade projektbolag

  HFD har fastställt ett förhandsbesked där Skatterättsnämnden kom fram till att extern försäljning av andelar av dotterbolag i vilka byggprojekt tidigare hade paketerats kunde göras utan att vinsten vid försäljning av andelarna beskattades.