• Fastighetsgåva, kattrumpans öde

  Skatterättsnämnden har under oktober lämnat två separata förhandsbesked att en fastighetsöverlåtelse ska ses som en gåva inkomstskatterättsligt även om en likartad fastighetsöverlåtelse i ett stämpelskattemässigt perspektiv inte har ansetts utgöra en gåva.

 • Swapavtal hänförs till kapitalinkomst

  Högsta förvaltningsdomstolen har nu fastställt det förhandsbesked som Skatterättsnämnden lämnade i våras där inkomster och utgifter på grund av ränteswapavtal har ansetts hänförliga till inkomstslaget kapital.

 • Kan rådgivningstjänster vid avyttring av fastigheter i kommanditbolag vara momsfri värdepappersförmedling?

  Ett bolag hade paketerat fastigheter i kommanditbolagsform och anlitat externa rådgivare som bistod dem med avyttringen. I kammarrätten uppkom frågan om tjänsterna kunde utgöra momsfri värdepappersförmedling.

 • Avtalad ersättning utgör grund för beskattning vid samtidiga och korsvisa fastighetsöverlåtelser till underpris inom en koncern

  Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade den 15 september 2014 sitt avgörande i ett mål där tre kommunala bostadsaktiebolag planerar att överlåta ett stort antal fastigheter mellan sig. Varje överlåtelse skall regleras i separata avtal och sker mot en ersättning som understiger marknadsvärdet, d v s överlåtelserna sker till underpris. Transaktionerna sker mellan bolag i en koncern och samtliga bolag har rätt att ge och ta emot koncernbidrag. Avsikten är att fastighetsöverlåtelserna skall ske i ett sammanhang. Vart och ett av bolagen kommer genom respektive överlåtelse till underpris att överföra övervärden till vart och ett av de andra bolagen och samtidigt genom förvärv till underpris ta emot övervärden från vart och ett av de andra bolagen.

 • Momspliktig förmedling av bostadsrätter

  Skatterättsnämnden (SRN) har i ett förhandsbesked beslutat att ett bolag som fick i uppdrag att förmedla försäljningen av en bostadsrättslägenhet hade tillhandhållit en momspliktig tjänst.

 • Avdragsrätt för ingående moms begränsas av s.k. ägarverksamhet

  Kammarrätten i Stockholm har bedömt att ett moderbolags avdragsrätt för ingående moms ska begränsas vid inköp av förvaltningstjänster som sålts vidare till koncernbolag. Begräsningen av avdragsrätten föreligger på grund av att ägandet av dotterbolag från ett momsperspektiv ansågs vara en ”icke-ekonomisk” verksamhet.

 • Nytt ställningstagande om frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokaler

  Av ett nyligen meddelat ställningstagande framgår att Skatteverket anser att en fastighetsägare blir frivilligt skattskyldig genom att ange utgående moms på en faktura som utfärdas efter den 31 december 2013 och som avser en hyresperiod efter nämnda datum. Detta gäller även om den utgående momsen anges i en förskottsfaktura. Den frivilliga skattskyldigheten inträder dock tidigast fr.o.m. ingången av den hyresperiod som förskottsfakturan avser under förutsättning att hyresgästen tillträder då.

 • Avdragsrätt för moms på kostnader för annans infrastruktur

  Kammarrätten har prövat avdragsrätten för moms hänförlig till entreprenadtjänster vid ett bolags uppförande av en rondell på allmän väg. Då kostnaderna för rondellen hade ett direkt och omedelbart samband med bolagets samlade ekonomiska verksamhet fann kammarrätten att avdragsrätt förelåg.

 • Avstyckat mark- och vattenområde utgjorde verksamhetsgren

  Skatterättsnämnden har funnit att ett avstyckat område, uppgående till ca 30 000 kvm och avsett för att uppföra flerfamiljshus, är en verksamhetsgren.

 • Avdragsrätt för moms hänförlig till fastighet

  Kammarrätten har prövat avdragsrätten för moms hänförlig till en fastighet som hyresgästen använde som övernattningslägenhet för sina anställda. Fastigheten ansågs inte utgöra stadigvarande bostad eftersom hyresgästens anställda inte bereddes ett boende som för dem kunde ersätta en stadigvarande bostad.