• Frivillig moms vid uthyrning till s.k. popup-butiker

  Ett bolag hade begärt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden och ville ha svar på om kravet på stadigvarande användning i reglerna om frivillig moms, är uppfyllt vid korttidsuthyrning av två lokaler som skulle användas som s.k. popup-butiker. Nämnden ansåg att bolagets avsikt var att kontinuerligt under en längre tid hyra ut lokalerna i momspliktig verksamhet och fann därför att uthyrningen uppfyllde kravet om stadigvarande användning, trots att respektive hyresgäst skulle hyra under en kortare tid. Detta innebär alltså de två uthyrningarna kunde omfattas av frivillig moms. Förhandsbeskedet är överklagat av Skatteverket.

 • EU-domstolen definierar uthyrning av fastighet

  EU-domstolen har i det nyligen avgjorda målet Regie communale autonome du stade Luc Varenne, Regie, (C-55/14) gett sin syn på vad som definierar en uthyrning av fastighet. Domstolens resonemang kan komma att ändra hur vi i Sverige avgränsar momsfri uthyrning av fast egendom från andra momspliktiga tjänster.

 • Moms på mäklartjänster vid aktieförsäljning var avdragsgill

  Kammarrätten medger ett bolag avdrag för moms avseende mäklartjänster som förvärvats i samband med en aktieavyttring.

 • Fastighetsgåva, kattrumpans öde

  Skatterättsnämnden har under oktober lämnat två separata förhandsbesked att en fastighetsöverlåtelse ska ses som en gåva inkomstskatterättsligt även om en likartad fastighetsöverlåtelse i ett stämpelskattemässigt perspektiv inte har ansetts utgöra en gåva.

 • Swapavtal hänförs till kapitalinkomst

  Högsta förvaltningsdomstolen har nu fastställt det förhandsbesked som Skatterättsnämnden lämnade i våras där inkomster och utgifter på grund av ränteswapavtal har ansetts hänförliga till inkomstslaget kapital.

 • Budgetpropositionen 2015

  Regeringen presenterade i dag budgetpropositionen för år 2015. Flera nyheter presenterades och vi uppdaterar sidan löpande med våra kommentarer.

 • Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare/delägande fysiska personer i handelsbolag

  Den 8 oktober överlämnade Skatteförenklingsutredningen slutbetänkandet ”Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag” till regeringen.

 • Kan rådgivningstjänster vid avyttring av fastigheter i kommanditbolag vara momsfri värdepappersförmedling?

  Ett bolag hade paketerat fastigheter i kommanditbolagsform och anlitat externa rådgivare som bistod dem med avyttringen. I kammarrätten uppkom frågan om tjänsterna kunde utgöra momsfri värdepappersförmedling.

 • Avtalad ersättning utgör grund för beskattning vid samtidiga och korsvisa fastighetsöverlåtelser till underpris inom en koncern

  Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade den 15 september 2014 sitt avgörande i ett mål där tre kommunala bostadsaktiebolag planerar att överlåta ett stort antal fastigheter mellan sig. Varje överlåtelse skall regleras i separata avtal och sker mot en ersättning som understiger marknadsvärdet, d v s överlåtelserna sker till underpris. Transaktionerna sker mellan bolag i en koncern och samtliga bolag har rätt att ge och ta emot koncernbidrag. Avsikten är att fastighetsöverlåtelserna skall ske i ett sammanhang. Vart och ett av bolagen kommer genom respektive överlåtelse till underpris att överföra övervärden till vart och ett av de andra bolagen och samtidigt genom förvärv till underpris ta emot övervärden från vart och ett av de andra bolagen.

 • Översyn av fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter

  Regeringen gav i förra veckan en ny utredning i uppdrag att se över fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter.