• Utomståenderegeln: HFD ändrar förhandsbesked

  Högsta förvaltningsdomstolen har idag bedömt att utomståenderegeln ej är tillämplig på aktierna i ett holdingbolag eftersom ett av detta bolag delägt kommanditbolag inte lämnar utdelning. Skatterättsnämndens förhandsbesked ändras därmed.

 • Fördelning av ingående moms efter skälig grund

  I ett ställningstagande från 25 augusti 2015 redogör Skatteverket för sin tolkning av 8 kap. 13 § momslagen, ML, om fördelning av avdrag för ingående moms efter skälig grund. I ställningstagandet anges i vilka fall och hur en skälig fördelningsgrund ska beräknas.

 • Lagförslag om slopad möjlighet till slussning av moms m.m.

  Finansdepartementet har presenterat ett förslag om att göra vissa justeringar i mervärdesskattelagen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

 • Kattrumpan lever

  I dag publicerade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) domar i några förhandsbesked från förra året avseende överlåtelser av fastigheter till bolag som närstående till överlåtande part äger del i. Dessa överlåtelser har skett mot ersättning som understiger taxeringsvärdet och har behandlats som gåva vid inkomstbeskattningen. Denna bedömning påverkas inte av utgången i stämpelskattemålet NJA 2013 s. 886 (I och II). I mål II också fråga om övertagande av latent skatteskuld ska beaktas vid tillämpning av den s.k. huvudsaklighetsprincipen.

 • Utredning:Fastighetspaketering som skatteplanering

  Regeringen har i dag lämnat direktiv till en utredning i syfte att se över vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet.

 • Uttagsbeskattning av överlåtelse från indirekt ägt kommanditbolag

  Enligt ett nytt avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen, som går emot underinstanserna, avses med begreppet delägare i 22 kap 3 § IL även en skattskyldig som indirekt – genom ett handelsbolag – äger del i det överlåtande handelsbolaget.

 • Värdeminskningsavdrag på tomträtt

  Ett fall har nyligen avgjorts i förvaltningsrätten där Skatteverket haft uppfattningen att anskaffningsvärdet för tomträtt ska behandlas som mark och att värdeminskningsavdrag inte ska medges. Utslaget blev att anskaffningsvärdet för tomträtt ska hänföras till byggnad och att värdeminskningsavdrag därmed ska medges.

 • Finansministern: FSK:s förslag görs om

  Finansminister Magdalena Andersson ger i dag på DI Debatt uttryck för fler tankar om Företagsskattekommitténs (FSK) båda förslag som lämnades i juni förra året än vad som framkom i förra veckans vårproposition. I den senare gavs endast information att FSK:s förslag är föremål för beredning samt att nya regler utifrån detta kan träda i kraft tidigast 1 januari 2017.

 • Nekat avdrag för utrangering

  Skatterättsnämnden (SRN) har i ett nyligen meddelat förhandsbesked kommit fram till att då en större del av en byggnad, s.k. stomrena bärande delar, kvarstod efter rivningsarbeten och ingick i nybyggnation ansågs byggnaden ej definitivt utrangerad och därmed medgavs ej utrangeringsavdrag.

 • Frivillig moms vid uthyrning till s.k. popup-butiker

  Ett bolag hade begärt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden och ville ha svar på om kravet på stadigvarande användning i reglerna om frivillig moms, är uppfyllt vid korttidsuthyrning av två lokaler som skulle användas som s.k. popup-butiker. Nämnden ansåg att bolagets avsikt var att kontinuerligt under en längre tid hyra ut lokalerna i momspliktig verksamhet och fann därför att uthyrningen uppfyllde kravet om stadigvarande användning, trots att respektive hyresgäst skulle hyra under en kortare tid. Detta innebär alltså de två uthyrningarna kunde omfattas av frivillig moms. Förhandsbeskedet är överklagat av Skatteverket.