• HFD fastslår att frivillig skattskyldighet till moms är möjlig för korttidsupplåtelser av lokaler

  HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked om att korttidsuthyrning av två så kallade popup-butiker uppfyller kravet på stadigvarande användning och att frivillig skattskyldighet till moms alltså är möjlig för uthyrningen. Detta gäller oavsett om lokalen är momsad sedan tidigare eller ej. HFD framhåller att kravet på stadigvarande användning bör bedömas med utgångspunkt i fastighetsägarens avsikt med uthyrningen, och att det av neutralitetsprincipen följer att fastighetsägarens avsikt ska ligga till grund för bedömningen även när lokalen inte tidigare omfattats av frivillig skattskyldighet.

 • Samfällighetsförenings avdragsrätt för uppförande av garage

  Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att delägarna (bostadsrättsföreningarna) av en samfällighetsförening inte har avdragsrätt för ingående moms för uppförande av garage när samfällighetsföreningen i eget namn upplåter parkeringsplatserna. Dock har samfällighetsföreningen, om denne själv upphandlar entreprenaden, avdragsrätt för ingående moms eftersom uppförandet är direkt hänförligt till, och nödvändigt för, föreningens momspliktiga parkeringsverksamhet.

 • Utomståenderegeln: HFD ändrar förhandsbesked

  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) beslutade i en dom från i dag att utomståenderegeln ej är tillämplig på aktierna i ett holdingbolag eftersom ett av detta bolag delägt kommanditbolag inte lämnar utdelning. Skatterättsnämndens förhandsbesked ändras därmed.

 • Fördelning av ingående moms efter skälig grund

  I ett ställningstagande från 25 augusti 2015 redogör Skatteverket för sin tolkning av 8 kap. 13 § momslagen, ML, om fördelning av avdrag för ingående moms efter skälig grund. I ställningstagandet anges i vilka fall och hur en skälig fördelningsgrund ska beräknas.

 • Lagförslag om slopad möjlighet till slussning av moms m.m.

  Finansdepartementet har presenterat ett förslag om att göra vissa justeringar i mervärdesskattelagen (1994:200, ML). Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

 • Kattrumpan lever

  I dag publicerade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) domar i några förhandsbesked från förra året avseende överlåtelser av fastigheter till bolag som närstående till överlåtande part äger del i. Dessa överlåtelser har skett mot ersättning som understiger taxeringsvärdet och har behandlats som gåva vid inkomstbeskattningen. Denna bedömning påverkas inte av utgången i stämpelskattemålet NJA 2013 s. 886 (I och II). I mål II också fråga om övertagande av latent skatteskuld ska beaktas vid tillämpning av den s.k. huvudsaklighetsprincipen.

 • Utredning:Fastighetspaketering som skatteplanering

  Regeringen har i dag lämnat direktiv till en utredning i syfte att se över vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet.

 • Uttagsbeskattning av överlåtelse från indirekt ägt KB

  Med delägare i 22 kap 3 § Inkomstskattelagen (IL) avses även skattskyldig som indirekt, genom ett handelsbolag, äger del i det överlåtande handelsbolaget. Nytt avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar underinstansernas bedömningar.

 • Värdeminskningsavdrag på tomträtt

  Ett fall har nyligen avgjorts i förvaltningsrätten där Skatteverket (SKV) haft uppfattningen att anskaffningsvärdet för tomträtt ska behandlas som mark och att värdeminskningsavdrag inte ska medges. Utslaget blev att anskaffningsvärdet för tomträtt ska hänföras till byggnad och att värdeminskningsavdrag därmed ska medges.

 • Finansministern: FSK:s förslag görs om

  Finansminister Magdalena Andersson ger i dag på DI Debatt uttryck för fler tankar om Företagsskattekommitténs (FSK) båda förslag som lämnades i juni förra året än vad som framkom i förra veckans vårproposition. I den senare gavs endast information att FSK:s förslag är föremål för beredning samt att nya regler utifrån detta kan träda i kraft tidigast 1 januari 2017.