• Uppdelning av ägande beskattades

  En gåva av aktier mot ersättning i form av en annan gåva ansågs vara en skattepliktig försäljning.

 • Att tänka på inför årsskiftet

  Så här de sista veckorna i december kan det vara mycket värt att se över vilka åtgärder som kan vidtas inför årsskiftet. Både företag och privatpersoner kan göra besparingar genom en god planering. Nedan presenteras därför ett antal möjliga åtgärder att beakta för både bolag och privatpersoner. Kontakta gärna Ernst & Young för att närmare diskutera din årsskiftesplanering!

 • Ta ut rätt lön innan årsskiftet i ditt fåmansaktiebolag

  Nu när kalenderåret 2012 lider mot sitt slut är det en god idé att se över det egna löneuttaget i ditt fåmansföretag.

 • Viktiga besked om aktier i fåmansföretag

  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har fastställt fyra förhandsbesked om aktier i fåmansföretag. Bl.a. fastställs att den som säljer ett fåmansföretag via ett holdingbolag kan arbeta kvar i verksamheten utan att holdingbolagets ”karenstid” förlängs.

 • Budgetpropositionen 2013

  Regeringen har i dag lämnat budgetpropositionen för 2013 till riksdagen. De skatterelaterade förslag som ingår i propositionen sammanfattas på följande sätt. Merparten av ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

 • Vd beskattas för aktieköp till underpris

  En person som avser att köpa 9 procent av aktierna i det bolag där han är vd, till ett pris som understiger aktiernas marknadsvärde. Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked beslutat att bolagets vd ska tjänstebeskattas för skillnaden mellan det pris som betalas och marknadspriset för aktierna, eftersom underpriset anses ha sin grund i personens arbetsinsats

 • Förmånsvärde på fritidsfastighet

  Kammarrätten i Göteborg har bedömt att ett mäklarintyg har varit tillräckligt underlag för uppskattning av marknadsvärdet avseende förmånsvärdet på ett fritidsboende trots att det uppskattade värdet understeg arbetsgivarens kostnad för förmånen.

 • Ärvda fastigheter behåller karaktär som lagertillgångar

  Enligt Högsta förvaltningsdomstolen behåller fastigheter som förvärvats genom arv sin karaktär som lagertillgångar i en situation där arvtagaren även ärver aktier i ett byggbolag. Domstolen ändrar därmed Skatterättsnämndens tidigare förhandsbesked.

 • Avdragsrätt för utbildningskostnader

  Utbildningskostnader för en enskild näringsidkare ansågs avdragsgilla då de haft samband med, och varit till nytta för, näringsverksamheten.

 • Utomståenderegeln kunde tillämpas

  Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden där den s.k. utomståenderegeln ansågs tillämplig. Aktier i ett fåmansföretag ansågs därmed inte kvalificerade för delägarna.