• Regeringen lämnar lagrådsremiss om nya 3:12-regler

  Regeringen har den 31 maj 2013 lämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag till förändrade 3:12-regler vad gäller löneunderlagsregeln.

 • Regeringen föreslår ändringar i 3:12-reglerna

  Regeringen har i samband med presentationen av den ekonomiska vårpropositionen, aviserat ett antal kommande skatteförslag. Bland annat föreslås förändrade 3:12-regler vad gäller löneunderlagsregeln.

 • HFD underkände andelsbyte

  Högsta förvaltningsdomstolen bortsåg från de genomförda transaktionerna och underkände ett andelsbyte som formellt sett var korrekt genomfört. Domen påverkar den praktiska hanteringen av andelsbyten.

 • Uppdelning av ägande beskattades

  En gåva av aktier mot ersättning i form av en annan gåva ansågs vara en skattepliktig försäljning.

 • Att tänka på inför årsskiftet

  Så här de sista veckorna i december kan det vara mycket värt att se över vilka åtgärder som kan vidtas inför årsskiftet. Både företag och privatpersoner kan göra besparingar genom en god planering. Nedan presenteras därför ett antal möjliga åtgärder att beakta för både bolag och privatpersoner. Kontakta gärna Ernst & Young för att närmare diskutera din årsskiftesplanering!

 • Ta ut rätt lön innan årsskiftet i ditt fåmansaktiebolag

  Nu när kalenderåret 2012 lider mot sitt slut är det en god idé att se över det egna löneuttaget i ditt fåmansföretag.

 • Viktiga besked om aktier i fåmansföretag

  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har fastställt fyra förhandsbesked om aktier i fåmansföretag. Bl.a. fastställs att den som säljer ett fåmansföretag via ett holdingbolag kan arbeta kvar i verksamheten utan att holdingbolagets ”karenstid” förlängs.

 • Budgetpropositionen 2013

  Regeringen har i dag lämnat budgetpropositionen för 2013 till riksdagen. De skatterelaterade förslag som ingår i propositionen sammanfattas på följande sätt. Merparten av ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

 • VD beskattas för aktieköp till underpris

  En person som avser att köpa 9 procent av aktierna i det bolag där han är VD, till ett pris som understiger aktiernas marknadsvärde. Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked beslutat att bolagets VD ska tjänstebeskattas för skillnaden mellan det pris som betalas och marknadspriset för aktierna, eftersom underpriset anses ha sin grund i personens arbetsinsats

 • Förmånsvärde på fritidsfastighet

  Kammarrätten i Göteborg har bedömt att ett mäklarintyg har varit tillräckligt underlag för uppskattning av marknadsvärdet avseende förmånsvärdet på ett fritidsboende trots att det uppskattade värdet understeg arbetsgivarens kostnad för förmånen.